Hud­dinge kör­de över lil­le­bror Trån­kan i der­byt

Det blev ett fart­fyllt der­by i Stor­torps­hal­len när Hud­dinge gäs­ta­de Trång­sund i sön­dags. Storfa­vo­ri­ten mang­la­de på med högt tem­po och 50 skott mot mål, vil­ket till slut fick ut­del­ning.

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge - TRÅNG­SUND Hin­ken Lindstedt

Som vän­tat tog Hud­dinge ini­ti­a­ti­vet di­rekt i mat­chen. De pum­pa­de upp tem­pot från förs­ta by­tet och Trång­sund ha­de svårt att hänga med. Men trots 15 skott mot mål i förs­ta pe­ri­o­den lyc­ka­des Hud­dinge in­te spräc­ka Trån­kan­mål­vak­ten Ed­vin Olofs­sons nol­la.

Men Hud­dinge trum­ma­de på och fort­sat­te ösa skott mot mål och i and­ra pe­ri­o­den gav det ut­del­ning. Jacob Lun­din, Fred­rik Ren­ström och Robin Karlsson gjor­de ett varsitt mål. Karls­sons 3–0-mål var en rik­tig de­li­ka­tess då han från bakom för­läng­da mål­lin­jen val­la­de in puc­ken via mål­vak­ten.

I tred­je pe­ri­o­den ut­ö­ka­de Hud­dinge till 5–0 in­nan Trång­sund fast­ställ­de slut­re­sul­ta­tet med ett tröst­mål.

Det som länge såg ut att bli ett lugnt der­by het­ta­de till re­jält i mit­ten av tred­je pe­ri­o­den då Trång­sunds­bac­ken Jo­na­tan Se­ger först trip­pa­de och se­dan ut­de­la­de en tack­ling mot hu­vu­det på Huddinges Oliver Kan­der­gård.

Han be­lö­na­des med match­straff och Hud­dinge fick spe­la sju mi­nu­ter po­wer­play. Men i det här ske­det ha­de Trån­kan­spe­lar­na be­stämt sig för att täp­pa till blöd­ning­en och inga fler puc­kar tril­la­de in över mål­lin­jen.

Hud­dinge sköt to­talt he­la 50 skott mot mål un­der mat­chen.

– Jag tyc­ker vi stund­tals vi­sa­de rätt bra ten­den­ser, sär­skilt i förs­ta pe­ri­o­den då vi stäng­de ner ytor­na och in­te lät dem kom­ma till lä­gen. Men det är för få gång­er vi är bra just nu. Vi gör för myc­ket miss­tag och blir straf­fa­de för dem, sä­ger Emil Fürsten, as­si­ste­ran­de trä­na­re i Trång­sund.

Men han sä­ger sam­ti­digt att det är mot and­ra lag, som Ham­mar­by, Han­vi­ken och Sol­len­tu­na som de har sin chans.

– Hud­dinge är myc­ket bätt­re än oss. Det är ju in­te de här mat­cher­na vi ska vin­na egent­li­gen. Hud­dinge, Hu­diksvall och Väs­by är i en klass för sig.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

MER STABILT. Fler po­li­ser och natt­vand­ra­re har bi­dra­git till att ska­pa lugn i Fle­mings­berg tror Man­ne Jöns­son, om­rå­des­chef för Hud­dinge­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.