Ny me­tod ska få Hud­dinge­bor­na att vin­ter­cyk­la

I vin­ter ska Hud­dinge kom­mun för förs­ta gång­en so­pa och sal­ta fy­ra sto­ra cy­kel­stråk i stäl­let för den klas­sis­ka sand­ning­en. Men me­to­den är än så länge ba­ra på prov.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

Sopsalt­ning är en me­tod som an­vänds istäl­let för att san­da gång- och cy­kel­ba­nor. En ma­skin so­par bort is och snö och spri­der sam­ti­digt ut salt över väg­ba­nan för att hind­ra hal­ka.

– Vi är gla­da att änt­li­gen få det­ta på plats. Cy­kel­pend­la­re ef­ter­frå­gar det och jag ser det även som en in­sats för att sän­ka kli­ma­t­ut­släp­pen när vi un­der­lät­tar för fler att gå och cyk­la, sä­ger Christi­an Ot­tos­son (C), kom­mu­nal­råd Hud­dinge kom­mun, i ett press­med­de­lan­de.

I Stock­holm stad har de pri­o­ri­te­ra­de cy­kel­strå­ken sopsal­tats se­dan vin­tern 2013/2014. Nu ska även Hud­dinges pri­o­ri­te­ra­de stråk sopsal­tats, men ba­ra på prov.

För fy­ra mil­jo­ner kro­nor ska kom­mu­nen tes­ta me­to­den på fy­ra oli­ka stråk de två kom­man­de vint­rar­na (se vil­ka i fak­taru­tan ne­dan).

– Vi har ut­gått från de be­slu­ta­de re­gi­o­na­la cy­kel­strå­ken och ut­i­från det för­sökt att väl­ja de gång- och cy­kel­stråk som vi upp­fat­tat att många an­vän­der, sä­ger Ka­rin Hag­ström, av­del­nings­chef på na­tur- och bygg­nads­för­valt­ning­en.

Cy­kel­pend­la­re ef­ter­frå­gar det och jag ser det även som en in­sats för att sän­ka kli­ma­t­ut­släp­pen.

FO­TO: LENNART JO­HANS­SON

I STÄL­LET FÖR SAND. Ma­ski­ner­na, som kom­mer dy­ka upp på Hud­dinges cy­kel­ba­nor så snart snön kom­mer, so­par bort snön och spri­der en salt­lös­ning på vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.