Mör­da­de Shay­ans fa­milj: Po­li­ti­ker­na mås­te sä­ga hans namn

DIA SÅG SIN KUSIN SKJUTAS TILL DÖDS: ”Po­li­ti­ker­na mås­te sä­ga hans namn”

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

SÄG HANS NAMN”.

Upp­ma­ning­en läggs ut på Instagram av Dia Gaff, da­gen ef­ter att hon såg sin kusin Shay­an Gaff, 22, skjutas till döds i Se­gel­torps cent­rum. De var på väg från en re­stau­rang där de bru­ka­de rö­ka vat­ten­pi­pa då en än så länge okänd gär­nings­man kli­ver fram och av­los­sar fle­ra skott.

Po­li­sen sä­ger att myc­ket ty­der på att Shay­an Gaffs mör­da­re tog mis­te och sköt fel per­son.

– Al­la som blir skjut­na är in­te kri­mi­nel­la. Vi vill upp­märk­sam­ma vil­ken bra män­ni­ska han var, att han var oskyl­dig, sä­ger Dia Gaff.

Vi träf­far ku­si­ner­na La­na, Sa­na och Dia på en bänk ut­an­för Shay­ans bo­stad i Äl­ta. Strax in­till fladd­rar grav­lju­sens lå­gor i vin­den. Det är fjär­de kväl­len ef­ter att Shay­an sköts till döds och det är fa­mil­jens fjär­de min­nes­stund. Den här kväl­len med den när­mas­te fa­mil­jen.

– Det är fort­fa­ran­de svårt att för­stå. Up­pe i det där fönst­ret bru­ka­de han sit­ta och tit­ta ner på en när man kom. Det känns som att han ska kom­ma ner och öpp­na dör­ren när som helst.

Po­li­ti­ker­na mås­te sä­ga hans namn

De tre ku­si­ner­na hutt­rar. Det är kallt ute och de har slut på tå­rar. Men de­ras kamp har pre­cis bör­jat.

– Shay­an ska bli en väckar­kloc­ka för al­la så att de vak­nar upp och in­ser att det här mås­te ta slut, sä­ger Sa­na.

– Med hans namn tän­ker vi sät­ta stopp för det här, så att han in­te ba­ra blir en i sta­tisti­ken, sä­ger La­na.

Ku­si­ner­na ser de här kom­man­de vec­kor­na som en möj­lig­het. Just nu har de strål­kas­tar­na rik­ta­de mot sig, det här är de­ras lil­la chans att hö­ras och de tän­ker in­te lå­ta Shay­ans död fal­la i glöms­ka.

De vill få po­li­ti­ker­na att sä­ga Shay­ans namn.

– De från ga­tan har ing­en ta­lan. Vår röst kom­mer in­te hö­ras. Po­li­ti­ker­na mås­te sä­ga hans namn. Men de har ald­rig va­rit med om det här själ­va, det känns som att de sit­ter och spe­ku­le­rar. De tar upp an­nat som in­te har någon­ting med det här att gö­ra, som att stänga grän­ser och stop­pa in­vand­ring­en. Hjäl­per ni de som bor i för­or­ten så skul­le in­te det här ske. Enkla­re än så blir det in­te, sä­ger La­na.

– Om Nils från Ös­ter­malm ha­de skju­tits ha­de po­li­ti­ker­na di­rekt va­rit fram­me.

De tror att det död­li­ga vål­det be­ror på seg­re­ga­tion och bris­ten på in­teg­ra­tion.

– Man bor­de spri­da ut folk och blan­da al­la na­tio­na­li­te­ter. Det finns sko­lor med lä­ra­re som knappt kan svens­ka. Hur ska de lä­ra sig?

– Kil­lar från or­ten har svårt att få jobb. De ser ing­en an­nan ut­väg, för de kom­mer in­te få pengar på nå­got an­nat sätt. Om de kän­ner att sam­häl­let är emot dem, då tän­ker de att de ska va­ra emot sam­häl­let.

Kom­mer ni or­ka fort­sät­ta kam­pen mot vål­det när det här har lagt sig?

–Det kom­mer va­ra svårt men vi mås­te fort­sät­ta, vi mås­te or­ka. Just nu är vi li­te sva­ga, men det finns folk runt oss som kri­gar.

En po­li­ti­ker har hört av sig till fa­mil­jen än så länge. Två möd­rar som för­lo­rat si­na sö­ner i döds­skjut­ning­ar har hört av sig: Car­ro Si­ni­sa­lo, mam­ma till Ro­bin som sköts i Akal­la, och Ma­rit­ha Ogil­vie Fred­riks­son, mam­ma till Mar­ley som sköts i Vår­by gård. De är en del av ett nystar­tat ini­ti­a­tiv som syf­tar till att få stopp på vål­det.

Vill in­te min­nas ho­nom med sorg

Ku­si­ner­na pe­kar ut Shay­ans Äl­ta. Fot­bolls­pla­nen där de spe­la­de fot­boll som barn. Plat­sen där de i som­ras ha­de grill­fest med al­la Shay­ans kom­pi­sar och se­dan satt up­pe och snac­ka­de till åt­ta på mor­go­nen.

– Vi vill in­te ba­ra min­nas ho­nom med sorg, sä­ger Sa­na.

Shay­an plug­ga­de till lä­ra­re och ha­de pre­cis fått ett del­tids­jobb på apo­te­ket. Han dröm­de om att flytta hem­i­från, skaf­fa en hund och bil­da fa­milj. Han ha­de all­tid blic­ken rik­tad fram­åt.

Shay­ans bror och Di­as sys­ter kom­mer för­bi med al­la de yngs­ta släk­ting­ar­na. De skäm­tar och skrat­tar li­te för att lät­ta på tryc­ket. Snart ska de till­ba­ka upp till för­äld­rar­nas sorg.

– Man ser hur ont de har. De grå­ter kon­stant. Man hör att det gör ont. De vet in­te var de ska ta vägen.

Det känns som att han ska kom­ma ner och öpp­na dör­ren när som helst.

Tå­rar­na bör­jar ta slut. Men kamp­vil­jan finns kvar. Shay­an Gaffs fa­milj väg­rar lå­ta hans död va­ra för­gä­ves. Nu vill de spri­da hans namn för att få stopp på skjut­ning­ar­na. Text: Hen­rik Lindstedt

In­sam­ling i Shay­ans namn

I vec­kan star­ta­de en av Shay­ans vän­ner en in­sam­ling i hans namn. I skri­van­de stund har in­sam­ling­en fått in drygt 110 000 kro­nor.

– Tan­ken är att det ska gå till be­grav­ning­en i förs­ta hand. Men vi vill ock­så gö­ra nå­got fint för ho­nom på hans fö­del­se­dag. Han skul­le fyllt 23 år den 2 no­vem­ber. Han sa all­tid att hans fö­del­se­da­gar var miss­lyc­ka­de, det ska in­te den här bli.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

PA­US. Up­pe i lä­gen­he­ten på­går den fjär­de min­nes­stun­den för Shay­an Gaff. Den här är ba­ra för den när­mas­te fa­mil­jen. Ut­an­för por­ten pe­kar ku­si­ner­na La­na, Sa­na och Dia ut Shay­ans Äl­ta: fot­bolls­pla­nen, grill­plat­sen och fönst­ret där han bru­ka­de sit­ta.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

IN­TE FÖR­GÄ­VES. Ku­si­ner­na La­na, Sa­na och Dia vill få po­li­ti­ker­na att sä­ga Shay­ans namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.