Ny mat­bu­tik öpp­nar i Mas­mo

Länge har bo­en­de i Mas­mo (Vår­by ha­ga) fått se sitt lo­ka­la cent­rum in­till E4:an ut­ar­mas. All­ra värst? Att om­rå­det in­te har haft en mat­bu­tik. Men nu är det klart att Lidl flyt­tar in, be­rät­tar Mit­ti.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - MAS­MO Hen­rik Lindstedt

Vår­by ha­ga (el­ler Mas­mo som de fles­ta kal­lar det i dag) var en gång i ti­den Sve­ri­ges fram­tid. Här in­vig­des 1963 lan­dets förs­ta stor­mark­nad: OBS Vår­by. Kon­cep­tet ”allt un­der ett tak” ha­de stu­de­rats no­ga och im­por­te­ra­des från USA. Här kun­de du kö­pa allt – till och med ett li­tet pro­pel­ler­flyg­plan.

Med bil­sam­häl­lets in­tåg och stor­mark­nads­kon­cep­tets spridning från Vår­by ha­ga ut i lan­det bör­ja­de de små lo­ka­la cent­ru­men att ut­ar­mas.

Till slut fick Vår­by ha­gas lil­la han­dels­om­rå­de vid E4:an sma­ka på sin egen me­di­cin. Ser­vice som apo­tek, post­kon­tor och mat­bu­tik har se­dan länge flyt­tat ut då han­deln allt mer har kon­cen­tre­rats till vis­sa om­rå­den.

För någ­ra år se­dan flyt­ta­de även bil­hand­la­ren Mä­lar­vik ut. Lo­ka­len har se­dan stått tom i fle­ra år. Fram tills nu.

Mat­bu­ti­ken Lidl ska flytta in i bör­jan av som­ma­ren 2019, skri­ver tid­ning­en Mitt i Hud­dinge.

Tid­ning­en be­rät­tar att mat­bu­ti­ken kom­mer va­ra 1300 kvadrat­me­ter stor.

– Plat­sen är en bra knut­punkt. Många rör sig na­tur­ligt med bil vid Bot­kyr­ka­le­den och Glömsta­vä­gen och det pas­sar oss yp­per­ligt då vi an­sträng­er för att in­te ska­pa ny tra­fik i de om­rå­den som vi finns, sä­ger Lid­ls fas­tig­hets­chef Jo­nas Ström­vall till tid­ning­en.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

FÅR LIV. Här, i Mä­lar­viks gam­la lo­ka­ler, flyt­tar mat­bu­ti­ken in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.