Kom­mu­nen får kri­tik för ny sko­la

Hös­ten 2019 ska det nya Wi­der­ströms­ka gym­na­si­et öpp­na i Fle­mings­berg. Kost­na­den för lo­ka­ler­na kan bli be­tyd­ligt dyrare än vad de ha­de be­hövt va­ra. Kom­mu­nen un­der­sök­te näm­li­gen in­te al­ter­na­ti­ven, vi­sar en ny re­vi­sions­rap­port.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

I de­cem­ber 2017 klub­ba­de kom­mun­full­mäk­ti­ge ett hy­res­av­tal för det nya Wi­der­ströms­ka gym­na­si­et. Sko­lan ska in­rym­mas i Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tets nybygge Neo som lig­ger mel­lan sjuk­hu­set och Häl­so­vä­gen och ha plats för un­ge­fär 500 ele­ver.

Hy­res­kost­nad: 10 mil­jo­ner kro­nor per år 2019–2039. De förs­ta fy­ra åren lan­dar års­kost­na­den på 11,7 mil­jo­ner.

Men kost­na­den ha­de in­te be­hövt va­ra så hög. Det vi­sar en ny re­vi­sions­rap­port av KPMG, be­ställd av kom­mun­re­vi­sio­nen.

Neo-bygg­na­den till­hör ett privat fö­re­tag och kom­mu­nen hyr där­för in sig. Om kom­mu­nen i stäl­let ha­de byggt en egen sko­la ha­de års­kost­na­den för förs­ta fy­ra åren kun­nat lan­da på un­ge­fär 6,2 mil­jo­ner kro­nor, allt­så un­ge­fär 5,5 mil­jo­ner bil­li­ga­re.

Då­lig hus­håll­ning

Kost­na­den är en upp­skatt­ning och re­vi­so­rer­na med­ger att det finns en viss osä­ker­het i be­räk­ning­en.

– Jag kan för­stå att man vil­le läg­ga sko­lan in­till vård­in­rätt­ning och hög­sko­la, men att man in­te ens har un­der­sökt al­ter­na­ti­ven är all­var­ligt. Det ver­kar som att man har be­stämt sig för det här re­dan från bör­jan. Om det som rap­por­ten kom­mer fram till stäm­mer så stri­der det mot god ekonomisk hus­håll­ning, sä­ger kom­mun­re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de Svan­te Ax­els­son.

Kom­mu­nen har valt att pla­ce­ra Wi­der­ströms­ka tätt in­till sjuk­hu­set och hög­sko­lor­na i Fle­mings­berg av en an­led­ning. Det är tänkt att gym­na­si­et ska ha ett nä­ra sam­ar­be­te med hög­re ut­bild­ning och nä­rings­liv. Där­för un­der­sök­tes en­dast lo­ka­lal­ter­na­tiv på cam­pus­om­rå­det där kom­mu­nen in­te äger mark.

”Inga al­ter­na­tiv”

– Det finns inga al­ter­na­tiv ef­tersom vi in­te äger nå­gon mark på cam­pus­om­rå­det. Och om vi in­te är på cam­pus­om­rå­det fal­ler idén om en kon­cept­sko­la, sä­ger gym­na­sie­nämn­dens ord­fö­ran­de Christi­na Eklund (M).

Ha­de ni in­te kun­nat byg­ga en sko­la på kom­mu­nens mark i när­he­ten, till ex­em­pel i Fle­mings­bergs­da­len?

– Vi har sökt sam­ar­be­ten med hög­sko­lor­na och nä­rings­li­vet, då krävs fy­sisk när­het. Vi dis­ku­te­ra­de möj­lig­he­ten att byg­ga en sko­la i Fle­mings­bergs­da­len för 1000 ele­ver, men det ha­de in­te fått det di­rek­ta sam­ban­det. Det ha­de in­te fun­ge­rat sche­ma­mäs­sigt.

Hon tyc­ker hel­ler in­te att hy­res­av­ta­let är för dyrt. Sna­ra­re tvärtom.

– Vi har fått ett ut­omor­dent­ligt bra er­bju­dan­de. Det är ett fan­tas­tiskt bra pris för ny­pro­duk­tion.

Men re­vi­so­rer­na på­pe­kar att det kun­de va­rit hälf­ten så dyrt?

– Det mås­te tjäns­te­män­nen sva­ra på. För­valt­ning­en ska tit­ta på siff­ror­na som KPMG:S re­vi­so­rer har ta­git fram och kom­ma med ett svar.

NÄ­RA. Wi­der­ströms­ka gym­na­si­et ska in­rym­mas i Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tets nya bygg­nad Neo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.