Ju­ryn klar till Hud­dinge vår­sa­long

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Den 9 mars åter­vän­der Hud­dinge vår­sa­long för and­ra året. I vec­kan an­non­se­ra­des en namn­kun­nig ju­ry:

Il­lust­ra­tö­ren Sti­na Wirsén som bland an­nat känns igen från böc­ker­na ”Al­la små bro­ki­ga” och ”Vem”. Ro­ger Met­to har un­der­vi­sat på konst­sko­lor i Fin­land och Sve­ri­ge. Björn Kres­te­sen har bland an­nat va­rit lä­ra­re på Konst­fack och sut­tit i ju­ryn för Lil­je­val­chs vår­sa­long.

– Vi är myc­ket gla­da och stol­ta över en så­dan kom­pe­tent ju­ry och hop­pas kun­na över­träf­fa för­ra årets suc­cé, sä­ger Ma­de­le­i­ne Eng­feldt-ju­lin, ord­fö­ran­de för Kul­tur­hu­sets Konst­grupp.

Nytt för i år är att ut­ställ­ning­en har öp­pet läng­re, från 9 mars till 26 april. Fram till den 29 mars i Fol­kes i Hud­dinge cent­rum och där­ef­ter på Öst­ra gym­na­si­et i Trång­sund/sko­gås.

JU­RY. Sti­na Wirsén, Ro­ger Met­to och Björn Kres­te­sen är vår­sa­long­ens nya ju­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.