Vi­sion Fle­mings­berg 2030

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Må­let är att ut­veck­la Fle­mings­berg från da­gens knappt 15 000 bo­en­de och drygt 14 000 ar­be­tan­de till 50 000 bo­en­de och 50 000 ar­be­tan­de.

ska det fin­nas: 150 fö­re­tag, 7 hög­sko­lor och uni­ver­si­tet, 30 000 stu­den­ter, 250 bu­ti­ker (in­kl. slak­te­ri­er, bröd­bu­ti­ker och fisk­hand­la­re 100 re­stau­rang­er och kafé­er, 5 ho­tell- och kon­fe­rens­an­lägg­ning­ar, scen för kon­sert, te­a­ter och and­ra upp­trä­dan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.