Hud­dinge­po­li­ti­ker ser ris­ker med Os-by

Om Stock­holm får vin­ter-os 2026 kan Fle­mings­berg bli plat­sen för Os-byn. Top­po­li­ti­ker i Hud­dinge ser bå­de för­de­lar och ris­ker med ar­range­mang­et.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - FLE­MINGS­BERG Hen­rik Lindstedt

Svens­ka olym­pis­ka kom­mit­tén, SOK, fort­sät­ter att ar­be­ta för att ta olym­pis­ka vin­ter­spe­len till Sve­ri­ge och hu­vud­sak­li­gen Stock­holm 2026 trots att Stock­holms nya blågrö­na sty­re har sagt nej till ar­range­mang­et.

Om OS kom­mer till stan är Fle­mings­berg en till­tänkt plats för en Os-by där de täv­lan­de ska bo.

– Det är ab­so­lut ett in­tres­sant om­rå­de. Det byggs myc­ket där, så ka­pa­ci­te­ten finns. Vi har ock­så tit­tat på Barkar­bys­ta­den i Jär­fäl­la. Det är två av kom­mu­ner­na som vi väl­digt tro­ligt kom­mer att gå vi­da­re med, sä­ger Peter Re­i­ne­bo, verk­sam­hets­chef på SOK.

Än så länge har SOK en­dast son­de­rat ter­räng­en med bygg­bo­la­gen i om­rå­det. Se­na­re i höst ska en topp tre ut­ses och först då ska sam­ta­len tas vi­da­re till kom­mu­ner­na.

Bå­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Daniel Dron­jak (M) och grupple­da­ren för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Sara He­el­ge Vik­mång är för­sik­tigt po­si­ti­va till att ta Os-byn till Hud­dinge.

Men Ma­lin Da­ni­els­son (L), ord­fö­ran­de i sam­hälls­bygg­nads­ut­skot­tet i Hud­dinge, hö­jer ett var­ning­ens fing­er.

– 2021 ska Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn bör­ja byg­gas. Går det att byg­ga den sam­ti­digt som ett OS ska ar­ran­ge­ras och ge­nom­fö­ras? Li­kaså vad det gäl­ler Spår­väg syd, det finns gans­ka många frå­gor jag vill ha svar på in­nan jag gör tum­men upp, sä­ger hon.

En­ligt Peter Re­i­ne­bo finns inga så­da­na ris­ker ef­tersom Os-byn skul­le in­hu­se­ras i re­dan pla­ne­ra­de bo­stads­pro­jekt. Det kom­mer in­te hel­ler krä­vas någ­ra in­ve­ste­ring­ar som ris­ke­rar att kon­kur­re­ra ut nå­got an­nat.

Här kan Os­stjär­nor­na so­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.