SÖN­DAG 4 NO­VEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - På Gång -

Hur vet vi om det spö­kar och vem det kan va­ra? En vis­ning för fa­milj med barn från sex år med spö­ki­ga histo­ri­er från bru­ket. Vi djup­dy­ker i fik­ti­va historiska per­so­ners livs­ö­den. Spö­kar de nu? Var­för är det an­nars pap­pers­mas­sa ut­spilld och steg som hörs när al­la be­sö­ka­re gått hem. En små­läs­kig vis­ning för höst­lov­s­le­di­ga barn och vux­na. Tid: 13.00 Plats: Tum­ba bruks­mu­se­um

Skä­ris­bi­o­gra­fen vi­sar fil­men Go­li­at. En histo­ria om Sve­ri­ge idag, skild­rat ge­nom en kri­mi­nell fa­milj och mot en fond av ned­lag­da in­du­stri­er, öka­de sam­hälls­klyf­tor och hård­nat po­li­tiskt kli­mat. Bil­jett­pris: 50 kro­nor. Tid: 18.15 Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen, Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, Skär­hol­men Med sitt se­nas­te num­mer star­tar Ma­na en dis­kus­sion om hur an­ti­ra­sis­ter kan en­ga­ge­ra sig i min­nes­kul­tu­rer ut­i­från ex­em­pel från Dan­mark, Syd­af­ri­ka, USA och Bo­li­via. En dis­kus­sion av des­sa frå­gor in­leds av histo­ri­kern Ro­bert Nils­son Mo­ham­ma­di som va­rit te­ma­re­dak­tör för num­ret och konst­ve­ta­ren Tan­ja Schult. Mu­si­ker­na Pou­ran och Fred­rik bju­der på akus­tisk mu­sik. Ming­el från 17.00 och öp­pet i MKCS Ta­ver­na till 22.00. Fri en­tré. Tid: 17.00 Plats: Mång­kul­tu­rellt cent­rum, Fitt­ja Väl­kom­men att trä­na svens­ka på språkcafé i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det vux­en­sko­lan. Vår vo­lon­tär le­der samtal på lätt svens­ka. Kos­tar ing­et, men det finns ba­ra tolv plat­ser. Fö­ran­mä­lan: 08-508 30570 el­ler skar­hol­men.ssb@stock­holm.se. Tid: 14.00 till 15.30 Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek

Dub­bel­träf­fen Täv­la med Kor­pen! An­mäl er se­nast tis­dag 6 no­vem­ber till hös­tens ro­li­gas­te bad­min­ton­täv­ling. Spel­klas­ser från ny­bör­ja­re till täv­lings­mo­tio­när. An­mä­lan on­li­ne: www.kor­pen­hb.se/bad­min­ton. Pris: 240 kro­nor per dub­bel­par. Sista an­mä­lan: 6 no­vem­ber. Tid: 9.00 Plats: Bot­kyr­ka Rac­ket­hall, Hall­un­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.