Di­sa gör plats för or­tens tje­jer – fick pris

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Di­sa Kurt och för­e­ning­en Min sys­ter är vin­nar­na av Hud­dinges de­mo­kra­tipris 2018. På ba­ra ett år har de lyc­kats ska­pa en trygg plats för Vi­sätt­ras tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra.

– Det här är ett kvit­to på att vårt ar­be­te har lyc­kats, sä­ger hon.

För ett år se­dan träf­fa­de Hud­ding­e­di­rekt Di­sa Kurt till­sam­mans med hen­nes sys­ter Um­mi och vän­nen Gur­prit Kaur. De ha­de pre­cis star­tat för­e­ning­en Min sys­ter och de ha­de ett mål: Ska­pa en trygg plats för tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra (per­so­ner som kän­ner att de in­te pas­sar in i tvåkönsnor­men) på fri­tids­går­den i Vi­sätt­ra.

– Minns du när vi träf­fa­des förs­ta gång­en? Vi­sio­nen vi ha­de? Nu är vi här, det känns näs­tan overk­ligt. Det här pri­set är som ett kvit­to på att vårt ar­be­te har lyc­kats. Men det här är ba­ra bör­jan.

Var­je lör­dag har kil­lar­na i Vi­sätt­ra fått läm­na ut­rym­me när Min sys­ter ta­git över fri­tids­går­den. De har ord­nat dans­kur­ser, mu­sikworks­hops, själv­för­svars­kur­ser, upp­trä­dan­den och myc­ket mer.

– Vi star­ta­de strax in­nan Me­too. När det drog igång var det som ett be­vis på att vi be­höv­des och gjor­de rätt och då var det ba­ra att fort­sät­ta. I dag kom­mer det många fler tje­jer till fri­tids­går­den. Kan vi ha bi­dra­git till det? Det känns helt un­der­bart.

Min sys­ter har sam­ti­digt bli­vit en kraft att räk­na med i det lo­ka­la ci­vil­sam­häl­let. Bland an­nat har för­e­ning­en stått bakom en de­mo­kra­ti­dag i Fle­mings­berg där po­li­ti­ker­na var in­bjud­na till val­di­a­log.

Di­sa hop­pas att hon ge­nom sin gär­ning kan så ett frö hos fler per­so­ner att vil­ja en­ga­ge­ra sig och våga sat­sa. I sitt tack­tal un­der pris­ut­del­ning­en i sam­band med ta­lang­täv­ling­en ”Jag är Hud­dinge” i He­ron ci­ty sa­de hon:

”Vi tyc­ker att tje­jer be­hö­ver ta me­ra plats på sam­häl­lets oli­ka platt­for­mar och all­ting bör­jar när vi är unga, det är då vi for­mas för att sen bli star­ka, oslag­ba­ra och fan­tas­tis­ka in­di­vi­der.”

Se­dan Min sys­ter drog igång sin verk­sam­het i Vi­sätt­ra har tjej­k­väl­lar­na spri­dit sig till fri­tids­går­dar­na i Fle­mings­berg och Vår­by, men där i kom­mu­nens egen re­gi. För att få sats­ning­en att lyc­kas har kom­mu­nen an­ställt Di­sa på del­tid. 25 000 i pris­peng­ar Di­sa har hit­tat sitt kall i ar­be­tet med ung­do­mar. Ny­li­gen fick hon ett nytt jobb på Stock­holm stad som går ut på att få unga i ar­be­te. Men det ide­el­la ar­be­tet i Min sys­ter fort­sät­ter. Pre­cis som för­ra året ska de ord­na en stor fest i Vi­sätt­ra på kvin­no­da­gen den 8 mars. Till vå­ren ska de även ord­na ett än så länge hem­ligt evenemang.

För sin in­sats för Hud­dinges de­mo­kra­ti får Di­sa Kurt och Min sys­ter 25 000 kro­nor av kom­mu­nen.

– De ska jag läg­ga på eve­ne­mang­et som vi ska ha till vå­ren. Om vi in­te har fått bi­drag, vil­ket har hänt väl­digt säl­lan, så har vi hit­tills fått ta allt ur egen fic­ka.

Det här pri­set är som ett kvit­to på att vårt ar­be­te har lyc­kats.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

VILL IN­SPI­RE­RA. Grun­dar­na av Min sys­ter (f.v.): Gur­prit Kaur, Um­mi Kurt och Di­sa Kurt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.