Afri­kansk af­ton i Hud­dinge

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Jag tänk­te på att jag ska åka tun­nel­ba­na och nå­gon tant kom­mer fram och ny­per mig i kin­den. Rap­pa­ren Stor med röt­ter i Hud­dinge be­rät­tar för da­gens Nyheter om oron för att del­ta i Så myc­ket bätt­re.

I ja­nu­a­ri öpp­nar den nya Skapa­sko­lan i Ro­sen­hill. Sko­lan kom­mer ha plats för 500 ele­ver från för­sko­la till ni­on­de­klass.

Skol­bygg­na­den är ett ener­gi­snålt så kal­lat pas­siv­hus och ska ha 70 pro­cent läg­re upp­värm­nings­be­hov än om sko­lan byggts med van­lig bygg­tek­nik.

Hel­gen den 9–11 no­vem­ber är det pas­siv­hus­da­gar­na världen över. Då kom­mer sko­lan hål­la öp­pet hus för all­män­he­ten.

Idag har sko­lan sin verk­sam­het vid Gam­la Stock­holms­vä­gen i Glöms­ta.

ENERGISNÅL. Nya Skapa­sko­lan är ett pas­siv­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.