Sämst lärartäthet i lan­det i Hud­dinge

Hud­dinge kom­mun klätt­rar i Lärarförbundets år­li­ga rank­ning. Men lärar­tät­he­ten blir in­te bätt­re. Nu har Hud­dinge sämst lärartäthet av al­la lan­dets kom­mu­ner.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Var­je år ran­kar Lärarförbundets lan­dets kom­mu­ner ut­i­från Skol­ver­kets sta­tistik. I år klätt­rar Hud­dinge kom­mun i sju av tret­ton ka­te­go­ri­er och to­talt klätt­rar man från 160:e bäs­ta kom­mun till 144:e.

Men i en ka­te­go­ri ser det fort­satt mörkt ut: Lärar­tät­he­ten. Hud­dinge kom­mun kan nu ti­tu­le­ra sig sämst i lan­det på den ka­te­go­ri då kom­mu­nen går från plats 288 till plats 290 av lan­dets 290 kom­mu­ner.

Får bätt­re be­tyg

Kom­mun har även en låg an­del ut­bil­da­de lä­ra­re jäm­fört med res­ten av lan­det. I den ka­te­go­rin ham­nar man på plats 239 vil­ket trots allt är en för­bätt­ring med 29 pla­ce­ring­ar från för­ra året.

Där­e­mot får Hud­dinges ele­ver bätt­re be­tyg jäm­fört med res­ten av lan­det. Kom­mu­nen ham­nar på plats 20 i ka­te­go­rin ge­nom­snitt­ligt me­rit­vär­de i års­kurs 9 och plats 44 i an­del som får god­känt i al­la äm­nen. Även hög­sko­le­be­hö­rig­he­ten är hög i Hud­dinge.

Hud­dinges lä­ra­re kan skat­ta sig lyck­li­ga. Hud­dinges lä­rar­lö­ner är tret­ton­de bäst i lan­det. För­ra året var de tredje bäst.

FO­TO: MOSTPHOTOS

EN­SAMT. Hud­dinge har sämst lärartäthet i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.