Det här sä­ger lagen

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

När man har haft ar­bets­till­stånd i Sve­ri­ge i fy­ra år kan Mi­gra­tions­ver­ket fat­ta be­slut om per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd.

fen per­son som har ar­bets­till­stånd mås­te ha kol­lek­tivav­tal­sen­li­ga vill­kor. An­nars kan ar­bets­till­stån­det dras till­ba­ka.

fom ett fö­re­tag till ex­em­pel har mis­sat att be­ta­la se­meste­rer­sätt­ning så kan miss­ta­get rät­tas till ut­an att Mi­gra­tions­ver­ket drar till­ba­ka ar­bets­till­stån­det. Men felet mås­te rät­tas till själv­mant in­nan Mi­gra­tions­ver­ket upp­täc­ker felet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.