No­ah och Is­ma ja­gar mons­ter var­je dag

Po­ké­mon har gjort come­back och det med be­sked. Mo­bi­lap­pen Po­ké­mon go får allt fler att åter­vän­da till 90-tals­suc­cén, som den här gång­en ger spe­la­re chans att mö­ta varand­ra. No­ah, Is­ma och The­re­se trot­sar de tunga mol­nen över Bredäng och går på en tur. Cha

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Text & foto: Li­za Youhanan

EN TI­DIG POKÉMONPROMENAD I BREDÄNG

I går fång­a­de No­ah Er­he­ma, 8, en Ni­do­queen ut­an­för kon­di­to­ri­et i cent­rum. I dag är det gle­sa­re mel­lan po­ké­mon­sen. Kloc­kan är sju på mor­go­nen och fa­mil­jen från Bredäng går på jakt in­nan sko­lan.

– I dag finns det 149 Po­ké­mons att fånga, be­rät­tar Is­ma Er­he­ma, 9.

Kil­lar­na hål­ler upp kar­tor­na i mo­bi­len och kol­lar ef­ter Po­ké-stops. Is­ma skrol­lar ige­nom al­la Po­ké­mons han har fång­at se­dan slu­tet av ju­li, och han får skrol­la länge för att vi­sa fa­vo­ri­ten.

– Den he­ter Psyduck, den är den gul­li­gas­te, sä­ger han och pe­kar på den gu­la ani­me­an­kan som tar ett vi­ri­tu­ellt skutt.

Lil­le­bror No­ah fö­re­drar Wigg­lytuff, ett ro­sa charm­troll med avan­ce­ra­de kraf­ter.

– Men Char­man­der var min förs­ta po­ké­mon. Kol­la här kan man få fler bol­lar! Man mås­te sam­la många så man kan fånga än­nu fler, be­rät­tar en iv­rig No­ah och styr ste­gen mot sten­for­ma­tio­ner­na mitt på tor­get.

Cent­rum är bra för att hit­ta Po­ké­mons. För att trä­na si­na va­rel­ser så att de ska bli star­ka­re, är ute­gym­men en bra idé. Och för att loc­ka ut fler Po­ké­mons kan man tes­ta Lu­re mo­dels, en ro­sa dim­ma.

– Jag ak­ti­ve­rar den!, ro­par No­ah och gäng­et styr ste­gen mot äng­en och JKS, Bredäng bas­ket­klubb­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.