Hård in­tern kri­tik mot kom­mu­nens led­ning

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

Mobb­ning, miss­tro och topp­styr­ning. En ny rap­port lar­mar om hår­da ar­bets­för­hål­lan­den i en av Sa­lems för­valt­ning­ar. ”Li­te dis­kus­sion mås­te man tå­la”, sva­rar Lennart Kal­derén (M).

Mob­bing, miss­tro, otyd­ligt le­dar­skap, för­se­na­de pro­jekt och ske­nan­de bud­ge­tar. Se­dan 2015 har al­la che­fer på mil­jö- och sam­hälls­bygg­nads för­valt­ning­en slu­tat. En rap­port be­skri­ver en or­ga­ni­sa­tion som be­hö­ver för­änd­ras i grun­den.

För ett år se­dan fick en kon­sult i upp­drag att gå in som till­för­ord­nad chef förmil­jöoch sam­hälls­bygg­nads för­valt­ning­en, MSB. I upp­dra­get ingick att se över för­valt­ning­ens or­ga­ni­sa­tion.

An­led­ning­en var att tek­nis­ka ut­skot­tet an­såg att för- valt­ning­en brustit i fle­ra oli­ka ären­den. Bud­ge­tar drogs över och pro­jekt blev in­te kla­ra i tid. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lennart Kal­derén (M), me­nar att po­li­ti­ker­na of­ta fick in­for­ma­tion för sent.

– Ett ex­em­pel är pa­vil­jong­er­na till Rön­ninge sko­la. Vi frå­ga­de upp­re­pa­de gång­er om de skul­le va­ra på plats i tid och fick ”ja”. Se­dan vi­sa­de det sig att det in­te var be­ställt. Då tap­pa­de vi för­tro­en­det för för­valt­nings­che­fen. Vi gjor­de en över­ens­kom­mel­se så att han slu­ta­de, sä­ger han.

En­ligt rap­por­ten som kon­sul­ten gjort rå­der stor otyd­lig­het kring hur åter­rap­por­te­ring­en till po­li­ti­ken ska gå till. Lennart Kal­derén hål­ler in­te med.

Tyc­ker du att det va­rit tyd­ligt vad som för­vän­tas av tjäns­te­män­nen?

– Ja. Det är grund­kurs 1A i för­hål­lan­det mel­lan tjäns­te­män och po­li­ti­ker att det är po­li­ti­ker­na som be­slu­tar. Vi har fle­ra gång­er på­pe­kat vik­ten av att in­for­ma­tion kom­mer fram till oss i tid.

Ut­satts för mob­bing

Kon­sul­ten skri­ver ock­så att tjäns­te­män i någ­ra fall har ut­satts för nå­got som lik­nas vid mob­bing. Men tek­nis­ka ut­skot­tet och Lennart Kal­derén slår ifrån sig.

– Vi har haft in­gå­en­de dis- kus­sio­ner, men det mås­te man kun­na ta, bå­de som po­li­ti­ker och tjäns­te­man, sä­ger han.

På sin blogg frå­gar han sig om det finns an­led­ning till själv­kri­tik: ” Man tving­a­des va­ra väl­digt tyd­lig i di­a­lo­gen. När det blev ext­ra tå­la­mods­prö­van­de blev det kanske en del ord som kun­de for­mu­le­rats an­norlun­da.”

Se­dan 2015 har al­la che­fer på för­valt­ning­en bytts ut. Fle­ra tjäns­te­män har ock­så läm­nat.

– Det en kom­bi­na­tion av en pen­sions­av­gång, att man bli­vit er­bjud­na and­ra tjäns­ter, i nå­got fall att man in­te ve­lat ta den kri­tik man fått, sä­ger Lennart Kal­derén.

För­slag på lös­ning­ar

I rap­por­ten fö­reslås en rad kon­kre­ta lös­ning­ar. En är att till­sät­ta mer per­so­nal och in­te ta in kon­sul­ter.

– Det vik­ti­gas­te bi­dra­get till lös­ning har re­dan in­rät­tats, för vi har nytt folk på plats. Vi har ock­så satt in ext­ra re­sur­ser som ska ar­be­ta med Sa­lem cent­rum, och det kom- mer bli fler till pro­jek­tet i Få­gelsång­en, sä­ger Kal­derén.

Men det är kon­sul­ter?

– Ja, men det kan ock­så bli fas­ta tjäns­ter. Vi för en dis­kus­sion om fler hand­läg­ga­re på bygg- och mil­jö­si­dan nu i bud­get­ar­be­tet.

För fy­ra må­na­der se­dan bör­ja­de Christi­na Lood som ny chef på MSB.

– Vi har gått ige­nom rap­por­ten och för­sla­gen som lyfts. Vis­sa för­slag har vi på­bör­jat, and­ra lig­ger över vår ni­vå. Vi för­sö­ker ock­så byg­ga ett för­tro­en­de hos po­li­ti­ker­na ge­nom att ha en öp­pen di­a­log, sä­ger hon.

Det är grund­kurs 1A i för­hål­lan­det mel­lan tjäns­te­män och po­li­ti­ker.

FOTO: OVE NORDSTRÖM/MOSTPHOTOS

NYA RU­TI­NER. ”Vi ska ska­pa en tyd­lig­het i or­ga­ni­sa­tio­nen så att tjäns­te­män­nen kän­ner sig tryg­ga, vet vad de har man­dat att gö­ra och hur den po­li­tis­ka gång­en ser ut för de oli­ka ty­per­na av ären­den”, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Per Alm­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.