Ri­kard från Sko­gås led­de Tre kro­nor till guld­me­dalj

De förs­ta gli­den mot en lång hoc­key­kar­riär tog han i Sko­gås 1972. I dag le­der han de re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na i hoc­key. Från vil­lan i Rön­ninge pla­ne­rar Ri­kard Grön­borg, Tre kro­nors för­bunds­kap­ten, för näs­ta steg – att vin­na OS i feb­ru­a­ri.

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Text: Fri­da Wänelöf | Foto: Sara Ringström

I kö­ket för­be­reds kväl­lens knyt­ka­las pa­ral­lellt med fru­kosten. Någ­ra släk­ting­ar till Ri­kard Grön­borg är på be­sök från USA. Se­na­re un­der da­gen ska de sam­las för mid­dag i Se­gel­torp.

Det har va­rit en in­ten­siv vår för Tre kro­nors för­bunds­kap­ten. Nu har han li­te se­mes­ter. Job­bar un­ge­fär varan­nan dag.

– Det är en för­del med de här job­bet. Man kan pla­ne­ra gans­ka myc­ket själv, un­der an­svar. Ibland går jag in på kon­to­ret, sät­ter på tre mat­cher sam­ti­digt och sä­ger ” pap­pa ska job­ba”, sä­ger Ri­kard Grön­borg och ler.

Det är i dag en dryg må­nad se­dan Tre kro­nor vann VM- guld och Ri­kard Grön­borg väl­kom­na­des med svens­ka flag­gor som gran­nar­na i Sö­der­by park satt upp.

– Det är så­dan fin ge­men­skap här up­pe.

Fa­mil­jen flyt­ta­de till vil­lan i Rön­ninge för tre år se­dan.

– Ja, var­för flyt­ta­de vi hit?, sä­ger hans fru Ter­ra Dawn Grön­borg, skrat­tar och fort­sät­ter:

– Jag är från en li­ten stad i USA så jag gil­lar det li­te mind­re. Du vet, det är en­kelt. Jag äls­kar det här!

Bör­ja­de ti­digt

In­nan Ri­kard Grön­borg flyt­ta­de till USA för drygt 20 år se­dan bod­de han i Huddinge. Det var där in­tres­set för hoc­key föd­des.

– Jag bör­ja­de väl åka skrid­skor när jag var fy­ra-fem bast, i rin­ken i Sko­gås.

I sju­års­ål­dern bör­ja­de han spe­la bå­de hoc­key och fot­boll mer or­ga­ni­se­rat.

– Vi var ett kom­pis­gäng som spe­la­de bå­de och. Vi gjor­de det man skul­le gö­ra. Ef­ter hand blev det ba­ra hoc­key. Det var na­tur­ligt ef­tersom hoc­key är stort i Huddinge. Sen var det ock­så ro­li­gast.

Som 16-åring bör­ja­de han i A-la­get. Men då som spe­la­re. Att det se­dan var som le­da­re han skul­le få sitt sto­ra ge­nom­brott var ing­et han pla­ne­ra­de för.

– Jag tänk­te ba­ra att jag var en i la­get och ha­de ing­en tan­ke på att bli le­da­re. Men jag blev of­ta lag­le­da­re så jag ha­de vis­sa le­da­re­gen­ska­per re­dan då.

Vil­ka då?

– Jag gil­la­de väl att gå i brä­schen, stå upp för allt och al­la. Ja, al­la de där kly­schor­na.

Ef­ter tre år i A-la­get vil­le han ”bred­da si­na vy­er” och ”drog till Nor­da­me­ri­ka”. Ef­ter någ­ra år be­stäm­de han sig för att läg­ga av. Men det gick klub­ben in­te med på. De frå­ga­de om han in­te vil­le ”kom­ma och flyt­ta li­te puc­kar på trä­ning­en”. Snart var han le­da­re.

– Jag fick blo­dad tand. Fick se hoc­key på ett helt an­nat sätt.

Näs­ta ut­ma­ning

Se­dan för­ra året är han för­bunds­kap­ten för Tre kro­nor. Det bör­ja­de tufft. ”Ing­en an­nan svensk för­bunds­kap­ten har haft en så låg se­ger­pro­cent”, skrev Sport­bla­det ti­di­ga­re i år.

– Det spe­lar in­te så­dan roll för mig. Det hör till job­bet att folk ska tyc­ka och tän­ka om det jag gör. Jag för­sö­ker lyss­na på de jag har runt mig istäl­let. Min fa­milj.

Men mot­gång­ar­na har vänt. Ef­ter att Tre kro­nor tog VM guld i maj är han hyl­lad.

– Vi ha­de spe­lar­na och en tyd­lig spe­lidé.

Bakom den lig­ger myc­ket pla­ne­ring. För Ri­kard Grön­borg är det vik­tigt att va­ra för­be­redd in i mis­ta de­talj. Hans fo­kus nu lig­ger på att pla­ne­ra in­för OS. Ut­an NHL-spe­la­re.

– Det blir en an­norlun­da ut­ma­ning.

Jag gil­la­de väl att gå i brä­schen, stå upp för allt och al­la. Ja, al­la de där kly­schor­na.

HYL­LAD. Ef­ter VM-gul­det hyl­la­des Rön­ninge­bon Ri­kard Grön­borg av Sa­lems kom­mun. Un­der ett ett tal på kom­mun­full­mäk­ti­ge pas­sa­de han på att lyf­ta fram de vo­lon­tä­rer som en­ga­ge­rar sig för för­e­nings­id­rot­ten i Sve­ri­ge. ” Det är så vik­tigt att po­li­ti­ker­na...

FA­MILJ. ”Jag går in­te di­rekt runt och tän­ker på vad jag är stolt över. Men fa­mil­jen är såklart de som be­ty­der någon­ting, vinst el­ler för­lust är mind­re vik­tigt”, sä­ger Ri­kard Grön­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.