Lär dig sim­ma på Sätra­ba­det

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Vill du kän­na dig som fis­ken i vatt­net? Då kan du an­mä­la dig till den sim­sko­la Stock­holm stad ar­ran­ge­rar vid Sätra­ba­det.

Sim­sko­lan är en in­ten­siv­kurs mel­lan 31 ju­li och 11 au­gusti och öp­pen för barn mel­lan 5 och 14 år och vux­na som in­te kan sim­ma. För 5–7-åring­ar finns även en fort­sätt­nings­kurs, för de som kan sim­ma någ­ra me­ter.

An­mä­lan görs på Stock­holm stads webb­si­da. Sim­sko­lan är gra­tis, men den som in­te ut­nytt­jar sin bok­ning får be­ta­la 250 kro­nor.

FOTO: MI­CHAEL ERHARDSSON/MOSTPHOTOS

HOPP! I som­mar kan du lä­ra dig sim­ma gra­tis vid Sätra­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.