Få cash för att gö­ra om­rå­det ro­li­ga­re

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

En ny lek­plats? En ska­te­park? El­ler en scen för spon­tan­dans? Nu kan den som har en grym idé för hur ens bo­stads­om­rå­de kan bli ro­li­ga­re och tryg­ga­re få peng­ar för att ge­nom­fö­ra den.

De som kan sö­ka peng­ar från Bo­ver­kets 500 mil­jo­ner kro­nor sto­ra pott är pri­vat­per­so­ner, för­e­ning­ar, fas­tig­hets­ä­ga­re och kom­mu­ner. Peng­ar­na ska an­vän­das till att för­bätt­ra ute­mil­jö­er på ett sätt som upp­munt­rar till ak­ti­vi­tet och so­ci­al ge­men­skap: som en spon­tanid­rotts­plats, en ny park el­ler upp­rust­ning av en lek­plats.

An­sök­ning­ar tas emot till och med 1 au­gusti. Mer in­fo finns på bo­ver­ket.se.

BRA IDÉ! Vår­by gård har fått en ny ska­te­park. Vill du ock­så ha det? Sök peng­ar från Bo­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.