Vår­by och Vår­berg med på po­li­sens lis­ta

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter - An­na Sjögren

Vår­by är ett av de nya om­rå­den som lagts till på po­li­sens lis­ta över ut­sat­ta om­rå­den.

– Där ser vi en för­vär­rad si­tu­a­tion, sä­ger Gun­nar Ap­pel­gren, sam­ord­na­re för ope­ra­tion Mar­eld. Det är ett ökat an­tal grova vålds­brott och pro­blem med öp­pen drog­han­del som gör att Vår­by klas­sas som ett av de to­talt 32 ut­sat­ta om­rå­den i den po­lis­rap­port som NOA, po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning pre­sen­te­ra­de för­ra vec­kan.

– Där ser vi en för­vär­rad si­tu­a­tion, sä­ger Gun­nar Ap­pel­gren på po­li­sens re­gi­ons­kans­li och sam­ord­na­re för ope­ra­tion Mar­eld, om Vår­by.

Bredäng är se­dan po­li­sens förs­ta rap­port, som pre­sen­te­ra­des för­ra året, ock­så klas­sat som ut­satt om­rå­de. Ett ut­satt om­rå­de de­fi­nie­ras av att ”...det är geo­gra­fiskt av­grän­sat och ka­rak­tä­ri­se­ras av en låg so­cio­e­ko­no­misk sta­tus där de kri­mi­nel­la har en in- en­ligt rap­por­ten. Även Vår­berg är med på lis­tan i år.

– Vi kom­mer att fyl­la på med po­lis­re­sur­ser suc­ces­sivt, men de sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na är vår förs­ta pri­o­ri­te­ring, sä­ger Gun­nar Ap­pel­gren.

I rap­por­ten pe­kas ock­så 23 om­rå­den ut som sär­skilt ut­sat­ta, bland dem Al­by, Fitt­ja och Hall­un­da-Nors­borg. Sex plat­ser pe­kas ut som risk­om­rå­den med risk att bli sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

GROVA VÅLDS­BROTT. I vint­ras choc­ka­des Vår­by när en ung kil­le sköts ihjäl ut­an­för Vår­by­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.