Nya Al­lé­går­den blir än­nu dy­ra­re

Södra Sidan Rönninge - - Botkyrka - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

Re­no­ve­ring­en av äldre­bo­en­det Al­lé­går­den vi­sar sig än en gång bli svå­ra­re och dy­ra­re än vän­tat. Nu drar ent­re­pre­nö­ren Ster­ner Sten­hus sig ur pro­jek­tet. Riv och bygg nytt, tyc­ker Jim­my Ba­ker (M). I no­vem­ber ut­sågs Ster­ner Sten­hus till ent­re­pre­nör för om­bygg­na­den av Al­lé­går­den och un­der våren bör­ja­de de ri­va de­lar av äldre­bo­en­det. Men nu me­nar fö­re­ta­get att mar­ken och bygg­na­dens skick är så då­ligt att det in­te kla­rar den på­bygg­nad som är pla­ne­rad.

För att kun­na ge­nom­fö­ra om­bygg­na­den skul­le 20–30 mil­jo­ner be­hö­va skju­tas till ut­ö­ver de 89 mil­jo­ner pro­jek­tet var tänkt att kos­ta, en­ligt Ster­ner Sten­hus. Nu bry­ter de kon­trak­tet. Kom­mu­nen ska be­ta­la Ster­ner Sten­hus om­kring sex mil­jo­ner för de kost­na­der de hit­tills haft.

– Ster­ner be­dö­mer att bygg­na­den är i säm­re skick än vän­tat och de tror in­te att mar­ken kom­mer att hål­la för på­bygg­na­den. Det var svårt att för­ut­se, sä­ger Fred­rik Ols- son (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

Vill ut­re­da

Al­li­ans­par­ti­er­na och TuP yr­ka­de åter­re­miss av ären­det un­der ett ex­train­satt mö­te för­ra vec­kan. De vill att det ut­reds ifall och i så fall vem som gjort fel in­nan kon­trak­tet bryts.

– Tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de fö­re­slår en för­lik­ning och be­ta­lar Ster­ner Sten­hus, fastän de som vill kli­va ur pro­jek­tet. Det är ju den som bry­ter ett kon­trakt som ska be­ta­la, sä­ger Jim­my Ba­ker (M). Fel, en­ligt Fred­rik Olsson. – Det är en för­del om mot­par­ten bry­ter kon­trak­tet, an­nars kan vi bli tvung­na att be­ta­la dem för ute­bli­ven vinst.

Mer peng­ar sköts till

I feb­ru­a­ri för­ra året gjor­des ett om­tag. Det var fel på skis­ser­na och bygg­na­den var i säm­re skick än vän­tat. Då sköts 23 mil­jo­ner till.

Jim­my Ba­ker tyc­ker att man bör ri­va och byg­ga nytt nå­gon an­nan­stans.

Skul­le det in­te va­ra enkla­re att gö­ra som M fö­re­slår?

– Byg­ga nytt på an­nan plats är det lång­sam­mas­te al­ter­na­ti­vet. För­valt­ning­ar­na ska tit­ta på al­la al­ter­na­tiv. Ska man re­no­ve­ra el­ler byg­ga nytt för att så fort som möj­ligt få fram bo­en­de­plat­ser­na? I sep­tem­ber vet vi mer, sä­ger Fred­rik Olsson (MP).

Det är ju den som bry­ter ett kon­trakt som ska be­ta­la.

HAR FÅTT NOG. Jim­my Ba­ker (M) tyc­ker att re­no­ve­ring­en av Al­lé­går­den bor­de läg­gas ner. ”Riv den och bygg nytt istäl­let.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.