”Vi är en mot­vikt i Al­me­da­len”

Södra Sidan Rönninge - - Botkyrka - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

I slu­tet av näs­ta vec­ka åker ett 60-tal ung­do­mar, för­e­ning­ar och fö­re­tag från Bot­kyr­ka po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len. För and­ra året i rad sat­sar Bot­kyr­ka på sin pop-up-kom­mun.

– Med na­zis­ter­nas när­va­ro är det än­nu vik­ti­ga­re att vi är där, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

Bot­kyr­kas idé att bo­ka en ter­rass centralt där eldsjä­lar från för­e­nings­liv, unga ent­re­pre­nö­rer, kom­mu­na­la verk­sam­he­ter och fö­re­tag fick ta plats blev en snackis un­der den haj­pa­de po­li­ti­ker­vec­kan för­ra året. I år kör man pop-up­kom­mu­nen igen, och har hyrt ett helt hus i Vis­by hamn tors­dag och fre­dag näs­ta vec­ka.

Tan­ken är att få med fler van­li­ga män­ni­skor och Bot­kyr­ka­bor till Al­me­da­len och de­bat­te­ra, ming­la och vi­sa upp Bot­kyr­ka, be­rät­tar Si­du­ri Po­li, pro­jekt­le­da­re.

– Al­me­da­len ska va­ra en fol­kets vec­ka då man kan träf­fa po­li­ti­ker och på­ver­ka. Här i Stock­holm är många dör­rar stäng­da. Där kan du träf­fa folk du ald­rig kan här, sä­ger hon.

I hu­set får de lo­ka­la ak­tö­rer­na ord­na se­mi­na­ri­um om si­na frå­gor, och ut­ö­ver det blir det mo­de­vis­ning, mind­ful­ness, lo­kalt kaf­fe och ett co-wor­king spa­ce. Ung­doms­fo­ku­set är än­nu star­ka­re i år, med över 60 unga som åker, en­ligt Si­du­ri Po­li.

I år har stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) valt att istäl­let åka på Sve­ri­ge­tur­né för att träf­fa van­li­ga män­ni­skor, som in­te åker till Al­me­da­len. Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S), stan­nar ock­så hem­ma. Att na­zis­tis­ka Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sen fått till­stånd att del­ta har fått fle­ra, bland an­nat Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv och or­ga­ni­sa­tio­nen RFSL att läm­na åter­bud.

Där­för är det än­nu vik­ti­ga­re att kom­mu­ner som Bot­kyr­ka är där, me­nar Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, som är trygg med att Bot­kyr­kas sä­ker­hets­av­del­ning och po­li­sen har koll på sä­ker­he­ten.

– Det är vik­tigt att vi sto­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som har kraft att ta ställ­ning in­te lå­ter na­zis­tis­ka kraf­ter stänga oss ute från vå­ra de­mo­kra­tis­ka platt­for­mar. Se­dan SD kom in i riks­da­gen har vi haft vå­ra ar­range­mang på de­ras dag för att va­ra en mot­vikt, sä­ger hon.

FOTO: ARKIVBILD

FÖR­RA ÅRET. Från Söd­ra Si­dans pa­nel­sam­tal om in­teg­ra­tion på pop-up-ter­ras­sen för­ra året. In­fälld: Si­du­ri Po­li, pro­jekt­le­da­re för Bot­kyr­kas pop-up i Al­me­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.