Kan Lon­don-bran­den hän­da i Skärholmen?

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Ma­ri­an­ne Pe­ter­strand

Det är fruk­tans­värt att lä­sa, se och hö­ra om bran­den i Lon­don, som drab­bat ett so­ci­al housing i de­ras ri­kas­te stads­del. Än­nu vär­re är det att bygg­na­den sak­na­de re­servut­gång­ar och ha­de iso­le­rats med bil­ligt brand­far­ligt ma­te­ri­al vid en re­no­ve­ring. Des­sa hus var ing­et att sat­sa peng­ar och om­sorg på då ic­ke-sol­ven­ta män­ni­skor bod­de där, som in­te kun­de del­ta i bo­stads­ka­ru­sel­len i sta­den fast de­ras ar­bets­kraft för­stås be­höv­des.

Lik­nan­de lä­ge är det väl här i Stock­holm. I al­la fall hos oss här i Skärholmen up­pe på Höj­den i de ”all­män­nyt­ti­ga” hu­sen, som vansköts på många sätt. Görs någ­ra kon­trol­ler så man vet om vå­ra hus är brand­säk­ra? Hu­sen är bygg­da på 60-ta­let – sex vå­ning­ar ut­an re­servut­gång­ar. Finns ba­ra en trap­pa ner till por­ten. El­sy­ste­met är uråld­rigt och i då­ligt skick. Inga sprinklar så vitt jag kun­nat upp­täc­ka. I mitt hus är vägen upp till ta­ket låst. Vad jag för­står så mås­te vi som bor högst upp stan­na kvar i lä­gen­he­ter­na och vän­ta på hjälp om det bör­jar brin­na me­dan de läng­re ner i hu­sen kanske kan ta sig ut via trap­pan om de upp­täc­ker el­den i tid. En elds­vå­da kan lätt ut­veck­la sig till en ka­ta­strof.

Lik­nan­de hus finns på många stäl­len i de ”ut­an­för­skaps­om­rå­den” man gnäl­ler över. Vi som bor där har i al­la år be­ta­lat hy­ror, som bi­drar till sto­ra vins­ter ut­an att nå­got kom­mit oss bo­en­de till del. Någ­ra peng­ar har ald­rig av­satts till un­der­håll. I stäl­let vän­tar de som har mak­ten med att re­no­ve­ra så länge som möj­ligt för att sen kun­na gö­ra sto­ra kost­sam­ma re­no­ve­ring­ar. Hy­ror­na blir där­ef­ter ast­ro­no­mis­ka och tving­ar bort många av de bo­en­de. Hur ser me­dia och bo­stads­bo­la­gen på det här? För­mod­li­gen tigs så­na här frå­gor ihjäl el­ler av­fär­das med någ­ra krys­ta­de me­ning­ar me­dan man fort­sät­ter på­pe­ka över hur då­ligt folk som bor här och att nå­got mås­te gö­ras. Men ing­et hän­der.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS COLOMBUS

SOM I LON­DON? Kla­rar hu­sen på Höj­den en stor­brand, und­rar Skär­holms­bon Ma­ri­an­ne Pe­ter­strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.