Det håll­ba­ra Bot­kyr­ka är långt ifrån la­gom

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Fred­rik Olsson Kom­mu­nal­råd Mil­jö­par­ti­et

Svar på Li­be­ra­ler­nas för­slag att by­ta kom­munslo­gan.

Ett la­gom Sub­to­pia i Al­by skul­le in­te loc­ka unga ent­re­pre­nö­rer som pry­der fram­si­dor av da­gens in­du­stri. In­te hel­ler cir­kus, film och te­a­ter i världs­klass (Här kan man se tra­pets­ar­tis­ter öva tre me­ters hopp med skru­var om och om igen på en lunch­rast). Ett la­gom mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja skul­le in­te be­rö­ra, in­te väc­ka de­batt och in­te gö­ra skill­nad. Ett la­gom Bot­kyr­ka skul­le va­ra fat­ti­ga­re, trå­ki­ga­re och kän­nas mind­re. Jag tror på ett Bot­kyr­ka som känns och gil­lar att vår kom­munslo­gan speg­lar det. Långt ifrån la­gom!

Jag är in­te in­tres­se­rad av la­gom grön po­li­tik av den sor­ten som sä­ger att allt skall va­ra an­norlun­da snart nå­gon an­nan­stans. Bot­kyr­ka har lägst kli­mat­på­ver­kan från vå­ra for­don av Sve­ri­ges al­la 290 kom­mu­ner, vi samord- nar trans­por­ter med sju and­ra kom­mu­ner för hal­ve­ra­de ut­släpp och mind­re be­hov av plats för last­bi­lar. Vi byg­ger kli­mats­mart i trä, vi har grö­na tak som fång­ar sol och vat­ten. Vi byg­ger bort bil­be­ro­en­det och ger mer plats för män­ni­skor och när vi re­nar vat­ten byg­ger vi vack­ra par­ker där bå­de män­ni­skor och djur trivs. Var­je steg bort ifrån la­gom grön po­li­tik spa­rar peng­ar och gör Bot­kyr­ka trev­li­ga­re.

Fred­rik Olsson, MP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.