Svar di­rekt: Kon­trol­ler ger sä­kert bo­en­de

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Ka­rin Ste­ner, kom­mu­ni­ka­tions­chef Stock­holms­hem

Bran­den i Lon­don var en fruk­tans­värd hän­del­se. Stock­holms­hem är ett all­män­nyt­tigt bostads­bo­lag med drygt 50 000 hy­res­gäs­ter över he­la Stock­holm, även i Skärholmen. För oss är det och har all­tid va­rit vik­tigt att vå­ra hy­res­gäs­ter har ett tryggt och sä­kert bo­en­de. Vi gör lö­pan­de be­döm­ning­ar av fas­tig­he­ter­nas skick och be­hov av re­no- ve­ring – vi tum­mar in­te på sä­ker­he­ten för vå­ra hy­res­gäs­ter.

Vi ar­be­tar fö­re­byg­gan­de med sys­te­ma­tiskt brand­skydds­ar­be­te i al­la vå­ra hus och kon­trol­le­rar ex­em­pel­vis rökluc­kor och ut­rym­nings­vä­gar. Vi har noll­to­le­rans mot fö­re­mål i trapp­hus och i all­män­na ut­rym­men.

Det finns oli­ka lös­ning­ar för ut­rym­ning i hän­del­se av brand. När det en­dast finns ett trapp­hus är det van­ligt att föns­ter och bal­kong fun­ge­rar som al­ter­na­ti­va ut­rym­nings­vä­gar då rädd­nings­tjänst ut­rym­mer med steg­bil. Vil­ken lös­ning som än finns så sä­ker­stäl­ler vi re­gel­bun­det skick och funk­tion.

En hän­del­se lik­nan­de bran­den i Lon­don ska­par frå- gor och tan­kar hos många. Vi som bostads­bo­lag sä­ker­stäl­ler att vå­ra fas­tig­he­ter upp­fyl­ler gäl­lan­de krav och att vå­ra be­fint­li­ga ru­ti­ner fun­ge­rar. Vi gör be­döm­ning­en att vå­ra fas­tig­he­ter er­bju­der en trygg och sä­ker bo­en­de­mil­jö för vå­ra hy­res­gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.