Lo­kal­tid­ning­en Söd­ra Si­dan,

Södra Sidan Rönninge - - Debatt Special -

som kom­mer ut i Skärholmen, Bot­kyr­ka, Huddinge och Sa­lem, är se­dan 2011 en del av Di­rekt­Press-ked­jan. Vå­ra ar­tik­lar pub­li­ce­ras på den ge­men­sam­ma ny­hets­saj­ten Stock­holmDi­rekt. Till­sam­mans med vå­ra sys­ter­re­dak­tio­ner hjälps vi åt att fyl­la be­ho­vet av kva­li­fi­ce­rad och för­ank­rad lo­kal­jour­na­li­stik i StorStock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.