GLAD SOM­MAR!

Stan­na hem­ma på lo­vet! Vi har tip­sen som fix­ar bäs­ta som­ma­ren på söd­ra si­dan.

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

Tre sjö­ar, men en­dast en of­fent­lig, kom­mu­nal bad­plats. Rön­ninge­par­ti­et vill gö­ra det enkla­re att ba­da i Rön­ninge. Men kom­mu­nen me­nar att det blir för dyrt. Väx­lan­de mol­nig­het över Möl­le­ba­det. Det vän­ta­de reg­net har än­nu in­te kom­mit.

Roy, Leo och Benjamin har åkt från Tum­ba till Sa­lem för att ba­da.

– Jag or­kar in­te hop­pa i igen, det är så kallt, sä­ger Be­ja­min och hutt­rar på bryg­gan me­dan Leo och Benjamin hop­par ut i vatt­net.

Där kan de skyd­da sig från blås­ten på land, me­nar de.

– Det är my­sigt här, jag skul­le ba­ra vil­ja att det var li­te var­ma­re och att sjö­grä­set var bor­ta, sä­ger Benjamin.

Möl­le­ba­det är Sa­lems kom­muns en­da of­fent­li­ga bad­plats. Men det skul­le be­hö­va bli enkla­re att ba­da även i Rön­ninge, me­nar Rön­ninge­par­ti­et som skri­vit en mo­tion om att gö­ra två bad­plat­ser mer till­gäng­li­ga. I Fla­ten, vid Skön­vikspar­ken, och i Uttran, ne­dan­för kvar­te­ret Lus­tig­knopp.

– Det är fle­ra fa­mil­jer i Rön­ninge som sagt att de vill ha bad­plat­ser här i Rön­ninge. Vi vill att det ska bli mer till­gäng­li­ga, men kom­mu­nen me­nar att då kom­mer de ock­så bli kom­mu­na­la, krä­va mer fa­ci­li­te­ter och och mer an­svar från kom­mu­nen, sä­ger Maria Trap (Röp).

”De bå­da ut­pe­ka­de plat­ser­na fun­ge­rar bra som spon­ta­na bad­plat­ser och att det är till­räck­ligt ut­an att någ­ra yt­ter­li­ga­re in­ve­ste­ring­ar ska gö­ras för att ut­rus­ta des­sa bå­da plat­ser”, sva­ra­de mil­jöoch sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en.

Mo­tio­nen fick se­dan avslag i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Det är fle­ra fa­mil­jer som sagt att de vill ha bad­plat­ser här i Rön­ninge.

Roy, Leo och Benjamin trot­sar mol­nen och tar ett dopp på Möl­le­ba­det.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

KALLT. Be­hö­ver Sa­lems kom­mun fler bad­plat­ser?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.