Tu­ris­ta i Sa­lem – är det ens möj­ligt?

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

”Turism? I Sa­lem? Nej, det här är ju in­te di­rekt nå­got stäl­le man åker till”, sä­ger Sa­lem­bor Söd­ra Si­dan pra­tat med. För en del or­ter in­ne­bär som­ma­ren fler be­sö­ka­re. För Sa­lem ver­kar det va­ra tvärtom. Men visst finns det se­värd­he­ter i kom­mu­nen? – Folk åker här­i­från på som­ma­ren, ut på lan­det, sä­ger Rön­ninge­bon Kjell Johansson som själv bru­kar åka in till Stock­holm för att pro­me­ne­ra.

Sa­lems kom­muns re­cep­tion kopp­lar vi­da­re till kom­mu­nens bib­li­o­teks­chef, Iré­ne Kul­neff, när det kom­mer frå­gor om turism. Kul­tur- och fri­tids­che­fen är på se­mes­ter.

Jo, jag har någ­ra frå­gor om att tu­ris­ta i Sa­lem...

Bib­li­o­teks­che­fen skrat­tar. – Det är ju in­te di­rekt många tu­ris­ter som tar sig till Sa­lems cent­rum, så jag ser dem in­te. Men de finns sä­kert.

Fin na­tur

På bib­li­o­te­ket finns en bro­schyr med någ­ra se­värd­he­ter, be­rät­tar hon. Gar­nud­den, Ned­re Sö­der­by och Ers­bo­da är någ­ra av plat­ser­na som re­kom­men­de­ras.

Om­rå­det kring Born­sjön är hen­nes egen fa­vo­rit.

– Det är ju känt i he­la Stock­holm. Jag tror många kom­mer dit även om kom­mu­nen in­te an­non­se­rar om det. Det är rik­tigt fin na­tur och det är lätt att ta sig dit.

Kul­tur- och fri­tids­che­fen i kom­mu­nen, Rolf Johansson, sva­rar till slut.

Hur många kom­mer som tu­ris­ter till Sa­lem?

– Vårt in­tryck är att Sa­lem i förs­ta hand är en bo­en­de­ort. Turism är ing­et pri­o­ri­te­rat om­rå­de.

Han får säl­lan frå­gor från tu­ris­ter om se­värd­he­ter, me­nar han.

Vad skul­le du vil­ja tip­sa om?

– Vårt star­kas­te be­söks­mål är om­rå­det kring Born­sjön där det finns djur­liv. Men Sa­lems kyr­ka, Hem­slöjds­för­e­ning­ens café vid Ned­re Sö­der­by och Gar­nud­den tyc­ker jag ock­så är värt ett be­sök.

SE­VÄRD­HE­TER. Sa­lems kyr­ka är värd en om­väg, tyc­ker Kul­turoch fri­tids­che­fen i kom­mu­nen, Rolf Johansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.