På For­no Emilio klap­par hjär­tat för Bot­kyr­ka

Södra Sidan Rönninge - - Sidan 1 - Patricia Palma patricia@sodra­si­dan.se

Sist men in­te minst. For­no Emilio, re­stau­rang­en lig­ger längst ut på rö­da lin­jens tun­nel­ba­na men är störst i ryk­tet och har allt­i­från kän­di­sar till mi­nist­rar som mat­gäs­ter. När man kom­mer in på For­no Emilio ska man all­tid mö­tas av ”ett stort le­en­de och en vän­lig häls­ning med glim­ten i ögat”. Ser­vice som är per­son­lig och en plats som känns fa­mil­jär är vik­tig, be­rät­tar Emil El-hay­ek som har dri­vit re­stau­rang­en i snart sex år.

– Man mås­te kun­na sko­ja, va­ra glad, le åt si­na gäs­ter, kol­la dem i ögo­nen me­dan man pra­tar med dem, sä­ger Emil.

Li­ka vik­tigt är det att er­bju­da bra mat. Men även att va­ra ny­ska­pan­de. ’”Ba­ra för att man ar­be­tar med tra­di­tio­nel­la re­cept be­hö­ver det in­te va­ra trå­kigt och en­si­digt”, tyc­ker han.

– Jag gil­lar att le­ka med kon­cep­tet. Att byg­ga upp mitt sor­ti­ment, vo­ly­mer­na, sma­ker­na och att ar­be­ta med me­nyn, be­rät­tar han.

”En äk­ta Bot­kyr­ka­bo”

Emil flyt­ta­de till Bot­kyr­ka 1989. Först till Al­by, sen flyt­ta­de han och fa­mil­jen till Nors­borg där han bott i 19 år.

– Jag är en äk­ta Bot­kyr­ka­bo, jag äls­kar Bot­kyr­ka och Nors­borg. Det är mitt hem och mitt hjär­ta finns här. Där­för blir jag så stolt när oli­ka tjäns­te­män i kom­mu­nen, kän­di­sar och till och med mi­nist­rar kom­mer och äter här när de be­sö­ker Bot­kyr­ka, sä­ger han och pe­kar mot en av väg­gar­na.

Där har Emil har ett kol­lage, en li­ten ”wall of fa­me”, där har hängt upp bil­der som han ta­git till­sam­mans med kän­da per­son­lig­he­ter som Linda Pi­ra, Pet­ter, Ste­fan Sauk och den ara­bis­ka idol­vin­na­ren Yacoub Sha­heen.

– Även in­ri­kesmi­nis­tern An­ders Yge­man var här på be­sök, det var spe­ci­ellt för mig. Jag la ut rö­da mat­tan åt ho­nom. När vi pra­ta­de ef­teråt sa han sa att han känt sig väl­digt väl­kom­men, att ma­ten va­rit myc­ket god och att han va­rit mätt i en vec­ka, be­rät­tar Emil.

Många pla­ner

Just nu har han som mål att gö­ra den tra­di­tio­nel­la fru- kost­kryd­dan zaa­tar känd och po­pu­lär i sitt sor­ti­ment.

– Det är en kryd­da som an­vänds fli­tigt av li­ba­ne­ser och man kan äta den på oli­ka sätt. Mi­na för­äld­rar bru­ka­de all­tid ser­ve­ra det till fru­kost och sä­ga till mig att äta den in­nan ten­tor­na, för man blir klo­ka­re och får bätt­re min­ne av att äta den, be­rät­tar han.

Emil har sto­ra dröm­mar och am­bi­tio­ner, men han gil­lar in­te snab­ba för­änd­ring­ar. Det ska va­ra lugnt och ge­nom­tänkt, för­kla­rar han.

– Jag vill in­te av­slö­ja för myc­ket, men håll ögo­nen öpp­na. In­om en snar fram­tid kom­mer For­no Emilio kanske kun­na er­bju­da bå­de fru­kost, li­ba­ne­sisk hus­mans­kost och hem­kör­ning, sä­ger Emil.

Jag äls­kar Bot­kyr­ka och Nors­borg. Det är mitt hem och mitt hjär­ta finns här.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

KVA­LI­TET. I Nors­borg kan man hit­ta ty­pisk li­ba­ne­sisk me­za, grill och ef­ter­rät­ter. ”Bätt­re än vil­ken li­ba­ne­sisk re­stau­rang i in­ners­tan som helst”.

HJÄR­TAT I BOT­KYR­KA. ”Jag skul­le in­te vil­ja flyt­ta re­stau­rang­en till stan. Jag har mitt hjär­ta här och när man gör sa­ker från hjär­tat blir det bäst,” sä­ger Emil.

FINGERMAT. Små rät­ter som går att äta på plats el­ler be­stäl­la för av­hämt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.