Bäs­ta som­ma­ren finns hos oss på söd­ra si­dan

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

Som­mar­lo­vet har re­dan på­gått i någ­ra vec­kor. Trots sva­jigt vä­der är strän­der­na och par­ker­na på söd­ra si­dan väl­be­sök­ta. På strän­der­na längs Mä­la­ren ord­nar fält­verk­sam­he­ter, Skär­hol­mens Mitt 127- fes­ti­val, bib­li­o­te­ken och många and­ra ak­tö­rer mas­sor av ak­ti­vi­te­ter.

I Mas­mo fix­ar eldsjä­len Shab­nam Nik­pour som­mar­fes­ti­va­len Ta­ke it to the stre­ets.

I Storvre­ten ord­nar Leo Dam­gaard fest så att fa­mil­jer ska lä­ra kän­na varand­ra.

Och runt om på söd­ra si­dan som­mar­job­bar ung­do­mar med att gö­ra sin egen ort fi­na­re och tryg­ga­re för si­na gran­nar. Allt det här kan du lä­sa om på sodra­si­dan.se.

Nu går vi på Söd­ra Si­dan på se­mes­ter. Den 7 au­gusti är vi till­ba­ka och bör­jar job­ba med ett nytt, som­rigt num­mer. Då vill vi ve­ta vad ni har gjort un­der vec­kor­na vi har va­rit bor­ta. Skic­ka bil­der till oss, tag­ga oss på so­ci­a­la me­di­er, mai­la era tips på hur man får ut det mesta av som­ma­ren på söd­ra si­dan.

Be­rät­ta vad som va­rit bra och vad som kun­de ha bli­vit bätt­re. Hjälp oss att fort­sät­ta gö­ra jour­na­li­stik som är vik­tig och be­rör Skär­hol­men- och Bot­kyr­ka­bor­na, även i höst.

PET­TER BECKMAN, JO­NAS GRÖN­VIK, FRI­DA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS CO­LUM­BUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.