Cash går bort på Tum­ba C:s nya toa

FÖR MO­DERNT? Kon­tant­lös to­a­lett gör Tum­ba­bor­na su­ra ”Änt­li­gen slut­grävt ef­ter 5-kro­nor när det kni­per.” ”Över­vak­nings­sam­häl­le!” ”Sni­ket.” Att Tum­ba cent­rums to­a­let­ter nu­me­ra ba­ra tar emot kort har väckt re­ak­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er och de­lat cent­rum­be­sö­ka

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

När de gam­la myn­ten blev ogil­ti­ga och to­a­let­ter­nas mynt­box­ar ut­da­te­ra­de pas­sa­de Ci­tycon för­ra vec­kan på att upp­da­te­ra be­tal­sy­ste­met.

– Jag tror att 90 pro­cent fö­re­drar kort­be­tal­ning. Det är myc­ket vanligare att man går om­kring med kort än med en fem­kro­na, sä­ger Meh­met Ru­u­su­vir­ta, cent­rum­chef.

Att grä­van­det i fic­kor­na ef­ter fem­mor för att kom­ma in på to­a­let­ten i Tum­ba cent­rum för all­tid är över gläd­jer Ida Johansson.

– Jät­te­bra! Det har ju hänt att man stått här ut­an mynt. Och nu slip­per man byx­hå­len som de gjor­de i fic­kor­na, sä­ger hon.

Ma­ri­a­ma med fem må­na­der gam­la dot­tern Ida hål­ler med.

– Ida kom­mer ald­rig att an­vän­da mynt­to­a­let­ter, kort kom­mer va­ra själv­klart för hen­ne.

And­ra är skep­tis­ka. I en lo­kal Fa­ce­book­grupp går de­bat­ten varm. Oskönt att ens to­a­besök spå­ras på kon­tout­dra­get, synd om barn och äld­re tyc­ker and­ra.

Tum­ba­bon Sand­ra Gon­za­lez är all­tid be­redd med mynt ifall det kni­per.

– Det är in­te bra. Det finns en mas­sa ung­do­mar här som in­te har kort. Man bor­de kun­na väl­ja be­tal­sätt.

”Ring väk­tar­na”

De ut­an kort får hjälp, för­säk­rar cent­rum­che­fen.

– Man kan ringa väk­tar­na. Och even­tu­ellt ska en han­del vid to­a­let­ten kun­na hjäl­pa. Men det här är ett test, får vi in många re­ak­tio­ner är vi be­red­da att sät­ta in en mynt­box, sä­ger Meh­met Ru­u­su­vir­ta, som väl­kom­nar feed­back från be­sö­ka­re.

In­te all­tid man kan vän­ta

In­te okej, tyc­ker vä­nin­nor­na Be­rit Karls­son och Astrid Spång­berg.

– Astrid har in­te kort, det blir jät­te­job­bigt. Man kan in­te vän­ta på väk­tar­na om man är då­lig i ma­gen, det hin­ner man in­te! Var­för kan det in­te va­ra gra­tis? Det är sni­ket.

Var­för är det in­te gra­tis?

– Al­ter­na­ti­vet finns, men då är ris­ken att det blir mer ska­de­gö­rel­se. Vi för­sö­ker hål­la en hög stan­dard, sä­ger Meh­met Ru­u­su­vir­ta.

Man kan in­te vän­ta på väk­tar­na om man är då­lig i ma­gen.

BRA GREJ. Stu­re, Ida (den äld­re), Ma­ri­a­ma och Ida (den yng­re) Johansson ger de nya to­a­let­ter­na tum­men upp. ”Det har ju hänt att man stått ut­an­för to­an ut­an att ha mynt”, sä­ger Ida (den äld­re).

IN­TE OKEJ. Isa­bel Gu­ti­er­rez och Sand­ra Gon­za­lez gil­lar mynt. ”Här be­ta­lar man myc­ket med kort. I Chi­le an­vän­der folk kon­tan­ter, de tyc­ker att det är mer ris­ka­belt med kort”, sä­ger Isa­bel Gu­ti­er­rez.

SNI­KET. Be­rit Karls­son och Astrid Spång­berg ser gla­da ut men är in­te gla­da att man in­te kan be­ta­la med mynt läng­re. Det bor­de va­ra gra­tis, tyc­ker de.

FO­TO: AN­NA SJÖGREN

MYNT ÄR IN­TE VÄL­KOM­NA. In­te ens de nya myn­ten är vär­da nå­got på Tum­ba cent­rums nya to­a­let­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.