Unga ska gö­ra Sät­ra cent­rum tryggt

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter - Rasmus Panagiotis Co­lum­bus

Vill du in­te gå hem själv från Sät­ra cent­rum? Tryck på en knapp så får du säll­skap. Nu ska Sät­ras unga bå­de få en mö­tes­plats och en chans att själ­va öka trygg­he­ten i om­rå­det. – Imor­gon ska vi ut och gö­ra en egen trygg­hets­un­der­sök­ning. Sen ska vi föl­ja upp det om någ­ra må­na­der och jag är helt sä­ker på att det kom­mer mär­kas skill­nad!

Ro­bin Ay­gun, ledare för ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­nen Ung Are­na, är en­tu­si­as­tisk. Snart ska de slå upp por­tar­na till en helt ny mö­tes­plats i Sät­ra. Och sam­ti­digt ska Sät­ras unga själ­va få en chans att öka trygg­he­ten i om­rå­det ge­nom att fun­ge­ra som trygg­hets­vär­dar.

– Be­hö­ver nå­gon hjälp med att bä­ra hem mat­kas­sar­na, el­ler om nå­gon kän­ner sig otrygg och in­te vill gå hem själv ska vi fin­nas där, sä­ger Ro­bin Ay­gun.

Även en ”trygg­hets­knapp” ska in­stal­le­ras i cent­ru­met, som ska va­ra kopp­lad till mö­tes­plat­sen. Den som kän­ner sig otrygg ska kun­na tryc­ka på knap­pen och få hjälp av trygg­hets­vär­dar­na.

Just nu job­bar Ung Are­na för fullt med att få i ord­ning på mö­tes­plat­sen. I två­vå­nings­lo­ka­len ska de be­dri­va allt ifrån läx­hjälp, works­hops och film­kväl­lar för ung­do­mar till trygg­hets­vand­ring­ar och da­ta­kur­ser för pen­sio­nä­rer. Den ska ock­så va­ra öp­pen för al­la and­ra som vill va­ra där – som natt­vand­ra­re, för­e­ning­ar och id­rotts­klub­bar.

– Men även pen­sio­nä­rer som kanske sit­ter hem­ma och är uttrå­ka­de ska kun­na kom­ma för­bi på en kopp kaf­fe. Då kan de träf­fa ung­do­mar­na och få ett ut­byte mel­lan ge­ne­ra­tio­ner­na, sä­ger Ro­bin Ay­gun.

Cent­ru­met fi­nan­si­e­rar

Pro­jek­tet går un­der ar­bets­nam­net Tryg­ga Sät­ra och fi­nan­sie­ras de förs­ta fy­ra må­na­der­na av cent­ru­mets äga­re, Is­sa För­valt­nings­kom­pa­ni­et och Sät­ra för­valt­ning AB. De hyr lo­ka­len av SL och ger för­e­ning­en en start­bud­get.

Men de hop­pas att fler – som stads­de­len, SL och hand­la­re – vill va­ra med och hjäl­pa till fram­ö­ver.

– De fles­ta har am­bi­tio­nen att Sät­ra ska bli bra, men på många håll går det lång­samt. Vi sät­ter igång di­rekt och det här är ett förs­ta steg från vår si­da. Men vi kan in­te lö­sa sam­hälls­pro­ble­met själ­va, det krävs att fler hjäl­per till, sä­ger Curt Ahn­ström, vd för Sät­ra för­valt­ning AB.

– Det kan räc­ka med att en bu­tik do­ne­rar li­te läsk och go­dis till en film­kväll. Hur ska unga ens tän­ka på att kas­ta sten på de­ras ru­ta då? Det blir en win-win­si­tu­a­tion för al­la, sä­ger Rizk Is­sa.

Vak­ter in­te rätt väg

Ti­di­ga­re i år skrevs det myc­ket om cent­ru­met. Hand­la­re vitt­na­de om hur de ut­sat­tes för snat­te­ri­er, hot och tra­kas­se­ri­er. På kort tid drab­ba­des cent­ru­met av rån och rån­för­sök. Fle­ra Sätra­bor skrev till stads­de­len och öns­ka­de kom­mu­na­la ord­nings­vak­ter.

Men det är in­te rätt väg att gå, tror var­ken cent­ru­mets äga­re el­ler Ro­bin Ay­gun.

– Jag job­bar själv som ord­nings­vakt och vet att det in­te skul­le fun­ge­ra. Det är ba­ra de som bor i om­rå­det som har kraf­ten att för­änd­ra om­rå­det och vi mås­te få med oss de unga i det ar­be­tet. Med det här får vi en sta­dig grund att stå på, sä­ger Ro­bin.

FO­TO: RASMUS PANAGIOTIS CO­LUM­BUS

ÖVER­TY­GA­DE. Rizk Is­sa, Ro­bin Ay­gun och Curt Ahn­ström tror att skill­na­den kom­mer mär­kas snart.

An­na Sjögren och Rasmus Panagiotis Co­lum­bus E-post: re­dak­tion@sodra­si­dan.se Te­le­fon: 08-740 07 82

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.