EM-sil­ver i hin­der­ba­na till Tul­linge­bo

Att springa fy­ra kilo­me­ter ter­räng­löp­ning så snabbt man kan och med jäm­na mel­lan­rum lyf­ta trak­tord­äck, dra en 20 ki­los sand­säck och ta sig över klät­ter­väg­gar. Det är ob­stac­le cour­se run­ning. För­ra hel­gen käm­pa­de Tul­linge­bon Mag­nus Thor­he­de hem ett EM-silv

Södra Sidan Rönninge - - Röda Linjens Matställen - TUL­LINGE An­na Sjögren

Mag­nus Thor­he­de åk­te till EM med sitt team Ul­ti­ma­te OCR ut­an me­dalj­hopp. Men det blev en de­lad sil­ver­me­dalj med team­kam­ra­ten Jo­han Caj­dert i fre­da­gens fyra­kilo­me­terslopp.

– Vi sa att vi skul­le pep­pa och hjäl­pa varann un­der lop­pet, men att den and­ra fick dra ifrån om man fast­na­de på nå­got hin­der. Men vi sprang hand i hand över mål­lin­jen som ett gul­ligt par, sä­ger Mag­nus Thor­he­de.

Ob­stac­le cour­se run­ning (en­kelt över­satt till hin­der­ba­nelöp­ning) går ut på att man spring­er en ba­na så snabbt man kan, of­ta mel­lan 8 och 15 kilo­me­ter lång. På vägen ska man ta sig för­bi hin­der som trak­tord­äck, mon­key bars (för arm­gång) och klät­ter­väg­gar.

– Det på­min­ner myc­ket om mi­li­tär­trä­ning, men där är en del hin­der upp­bygg­da så att man mås­te va­ra fle­ra för att kla­ra dem. Här mås­te du kla­ra allt själv, be­rät­tar Mag­nus Thor­he­de.

Da­gen ef­ter sil­ver­lop­pet sprang Mag­nus Thor­he­de det långa 15-kilo­me­terslop­pet.

– Där var det ba­ra 50 hin­der to­talt på ba­nan, så det var li­te mer vi­la mel­lan hind­ren. Ja el­ler ett hin­der var att slä­pa en 20 ki­los sand­säck me­dan man sprang, så det var in­te så myc­ket vi­la kanske, sä­ger han.

Så till sport­frå­gan: hur känns det?

– Det känns jät­te­bra! Jag bör­jar fat­ta att jag ta­git sil­ver i EM och krop­pen bör­jar åter­häm­ta sig. Jag var ute och sprang en lugn run­da igår, det kän­des bra. Näs­ta täv­ling är nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen i au­gusti.

Så då blir det in­te så myc­ket häng­mat­ta i som­mar?

– Nej. Men det är mest för att jag in­te tyc­ker att det är kul att lig­ga still.

FO­TO: PRI­VAT

SILVERMEDALJÖRER. Tul­linge­bon Mag­nus Thor­he­de sving­a­de hem en de­lad sil­ver­me­dalj med team­kom­pi­sen Jo­han Caj­dert. BIl­den är ta­gen vid sis­ta hind­ret in­nan mål­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.