For­no Emilio

Södra Sidan Rönninge - - Röda Linjens Matställen -

For­no Emilio finns på Mi­mers väg 2, vid Nors­borgs cent­rum. Öp­pet var­je dag (se­mes­ter­stängt mel­lan 15 ju­li och 7 au­gusti).

Äga­ren Emil El-hay­ek, 41 år, äger, dri­ver och la­gar mat i re­stau­rang­en till­sam­mans med fy­ra an­ställ­da. Bor i Nors­borg med hust­ru och tre barn, 9, 16 och 18 år.

Ku­ri­o­sa: Emil var en gång i ti­den mo­dell för Pa­nos Em­po­rio och Dol­ce Gab­ba­na, men läm­na­de den kar­riä­ren bakom sig. Han har även kom­mit i fjär­de plats som ungs­ba­ka­re i SM.

Mat­re­san:

Un­der vå­ren har Söd­ra Si­dan gjort en upp­täcks­re­sa för att hit­ta rö­da lin­jens bäs­ta mat­stäl­le. Det här är den sis­ta ar­ti­keln i se­ri­en. Vi har be­sökt re­stau­rang­er från Bredäng till Nors­borg.

ZAA­TAR. Fru­kost­bul­lar med zaa­tar­kryd­da. ”Jag ska gö­ra dem kän­da”, sä­ger Emil El-hay­ek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.