Svar till S: Det går in­te att spa­ra mer

Södra Sidan Rönninge - - Åsikt & Debatt - Git­tan Eng­ström fd för­s­kol­lä­ra­re och po­li­ti­ker

När jag lä­ser in­läg­get att fac­ken lar­mar om tuf­fa spar­krav, (48 mil­jo­ner i Bot­kyr­ka) i Söd­ra Si­dan nr 25, blir jag myc­ket oro­ad. I val­ti­der pra­tar al­la par­ti­er om barnom­sorg, sko­la och äldre­omsorg, men des­se­mel­lan hän­der ing­et till det bätt­re, sna­ra­re tvärtom.

Ema­nu­el Ksi­azki­ewiczs (S) ord­fö­ran­de i ung­doms­nämn­den, ut­ta­lan­de är skräm­man­de och vi­sar hur li­tet po­li­ti­ker­na vet om var­da­gen in­om om­sorg och sko­la. ”Det går att ef­fek­ti­vi­se­ra!” ”Det be­hö­ver in­te bli stör­re barn­grup­per!” Vet du, Ema­nu­el, (ber om ur­säkt att jag ba­ra an­vän­der ditt för­namn) hur det ser ut på en för­sko­la, öp­pen mor­gon till kväll med ett stort an­tal barn, per­so­nal som ska räc­ka till för al­la barn, inga vi­ka­ri­er (de kos­tar), barn som be­hö­ver tas om hand i oli­ka si­tu­a­tio­ner?

Det är små män­ni­skor vi pra­tar om. Så små­ning­om blir de vux­na med noll em­pa­ti, för ing­en har tid med dem un­der de långa da­gar­na på för­sko­lan. Det­ta är in­te kri­tik mot per­so­na­len, de gör mer än väl sitt jobb, men de är inga ro­bo­tar.

Att in­vand­rar­barn in­te ska få gå i för­sko­la från start är ju ock­så helt fel. Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz på­står att barns pe­da­go­gis­ka ut­veck­ling sker mel­lan 4 och 5 år. Vad hän­der dess­förin­nan en­ligt dig, Ema­nu­el?

De barn som får bör­ja på för­sko­la lär sig språ­ket ti­digt. Pro­ble­met blir väl att de blir kom­mu­ni­ka­tö­rer åt si­na för­äld­rar, som in­te kan svens­ka. Men låt dem få ta del av vårt svens­ka liv.

Och mins­ka barn­grup­per­na! I stäl­let för att spa­ra på kom­man­de ge­ne­ra­tion. Öpp­na för­sko­lor är bra, kanske mest för för­äld­rar, men där pra­tas mer hem­språk än svens­ka.

Men kanske Ema­nu­el ock­så kan ta­la om hur man ska ef­fek­ti­vi­se­ra? Min åsikt är att han in­te har en aning. Han har en mas­sa siff­ror och in­te män­ni­skor fram­för sig.

Jag skul­le fö­re­slå att de po­li­ti­ker som be­stäm­mer om det­ta går ut och ar­be­tar in­om barnom­sor­gen un­der ett par vec­kor. Mer kom­mer ni in­te att or­ka. Det är klart, ni har ju in­te pe­da­gog­ut­bild­ning, så för er räc­ker det kanske med den barn­till­syn, som är vad vi har idag.

Ta va­ra på vå­ra bli­van­de svens­ka med­bor­ga­re. Det blir bil­li­ga­re att “mo­ta Ol­le i grind” än att spa­ra på allt.

Pub­li­ce­rad 24 ju­ni. SPA­RA. Sänkt barn­peng, hop­slag­ning av för­sko­le­en­he­ter och ing­en för­sko­la för ny­an­län­da barn var någ­ra av för­sla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.