Någ­ra tips för en sun­da­re som­mar

Nu vrids tempot ner li­te, fo­kus ham­nar på den le­di­ga ti­den, att träf­fas, um­gås, vi­la och ha ro­ligt. Ta till­fäl­let i akt i som­mar att lå­ta krop­pen var­va ner och fyl­la på ener­gi­de­på­er­na.

Södra Sidan Rönninge - - Hälsa - Eri­ka Lin­dén Jans­son

1. Vå­ga vän­ta

Dra nyt­ta av som­ma­ren lug­na­re tem­po och lär dig kons­ten att vän­ta. Trä­na tå­la­mo­det ge­nom att ac­cep­te­ra att det finns tid där det in­te hän­der någon­ting alls.

2. Me­di­te­ra me­ra

Me­di­te­ra 10 mi­nu­ter in­nan du ska som­na och när du pre­cis har vak­nat. Men du kan ock­så gö­ra en mi­ni­va­ri­ant; an­das bort stress och spän­ning­ar på bus­sen el­ler tun­nel­ba­nan till och från job­bet.

3. Drick mer!

Se till att få i dig till­räck­ligt med vat­ten i vär­men. Minst 1,5 li­ter per dag.

4. Fyll på med D-vi­ta­min

La­pa sol­ljus, i la­gom mängd. D-vi­ta­min sägs bland an­nat stär­ka ske­let­tet, skyd­da mot can­cer och ha en po­si­tiv in­ver­kan på hu­mö­ret och im­mun­för­sva­ret. Men und­vik de var­mas­te tim­mar­na mitt på da­gen.

5. Ät grönt

Byt ut minst en kötträtt i vec­kan mot nå­got ve­ge­ta­riskt. Ha som re­gel att pla­ne­ra di­na mål­ti­der ut­i­från vil­ka grön­sa­ker som din mål­tid ska in­ne­hål­la istäl­let för vil­ket pro­te­in.

6. Stå upp på job­bet

Ge­nom att stå upp och job­ba 2,5 tim­me om da­gen ökar du din för­brän­ning sam­ti­digt som du mins­kar ris­ken för hjärt-kärl­sjuk­dom, Alz­hei­mers, rygg­pro­blem, can­cer och de­pres­sion.

7. Släpp ta­get

Läm­na sa­ker bakom dig, bå­de bra och då­li­ga upp­le­vel­ser. Ac­cep­te­ra di­na tan­kar och käns­lor som de är, ut­an att ifrå­ga­sät­ta el­ler äl­ta dem, och släpp ta­get om dem.

8. Slu­ta dö­ma och be­dö­ma

För­sök att gö­ra dig av med för­ut­fat­ta­de me­ning­ar och idéer, skval­ler el­ler and­ras åsik­ter. En ic­ke- dö­man­de at­ti­tyd ger dig möj­lig­he­ten att ska­pa di­na eg­na åsik­ter.

9. Igno­re­ra ener­gitju­var

Lyss­na en gång och klar­gör tyd­ligt din stånd­punkt, men und­vik att fal­la of­fer för att lyss­na på stän­dig kla­gan och miss­nö­je – då­lig ener­gi kan lätt smit­ta av sig.

10. Vå­ga va­ra ny­fi­ken

De gam­la gre­kis­ka fi­lo­so­fer­na in­såg vik­ten av att ta sig an nya upp­gif­ter med ett barns ny­fi­ken­het. Ta dig ti­den att se män­ni­skor­na i din om­giv­ning som nya, välj en ny res­väg till job­bet och vå­ga häl­sa på per­so­ner du ald­rig mött.

11. Låt mag­käns­lan sty­ra

Lär dig lyss­na till, och li­ta på, din mag­käns­la och in­tui­tion. Låt re­flek­tion ta tid, of­tast vin­ner du på det.

12. Slu­ta va­ra duk­tig

Många järn i el­den är in­te läng­re så fö­re­döm­ligt som det en gång var. Slu­ta fo­ku­se­ra på pre­sta­tio­ner och re­sul­tat. Och kom ihåg att ibland är det bätt­re att va­ra job­big och ta si­na faj­ter än att va­ra till lags.

13. Ac­cep­te­ra det som är

Lär dig ac­cep­te­ra sa­ker du in­te kan för­änd­ra ome­del­bart. Ar­be­ta med nu­et, in­te mot det, och släpp in to­le­ran­sen i din var­dag. Låt det lil­la vik­ti­ga or­det ”för­låt” in­gå i par­lö­ren.

FO­TO: ISTOCKPHOTOS

SOMMARTEMPO. Ta till­fäl­let i akt att var­va ned i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.