PÅ GÅNG

Södra Sidan Rönninge - - Sommar På Södra Sidan -

SÖN 9 JU­LI SPRÅKKAFÉ SOMMAREXTRA ONS 12 JU­LI VI BYG­GER DRA­KAR FRE 21 JU­LI STOR GÅRDSLOPPIS MÅN 31 JU­LI SOM­MAR­KUL I VÅR­BY

Un­der en hel vec­ka kan du väl­ja att del­ta i fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter på Vår­by bib­li­o­tek med Barn­kons­ten: Dans vid dans­ba­nan el­ler bib­li­o­te­kets black­box. Konstak­ti­vi­te­ter – en stör­re aktivitet un­der he­la vec­kan plus en mas­sa and­ra mind­re ak­ti­vi­te­ter som såp­bubb­lor och ge­ril­la­od­ling. Be­rät­tel­ser och sa­gor – hög­läs­ning, sa­goyo­ga, sa­go­bio. Bol­lek – fotboll, bas­ket, ping­is, tennis. Det är drop-in al­la da­gar. Tid: 13.00-16.00 Plats: Vår­by bib­li­o­tek

Nu fort­sät­ter vårt språkcafé i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan. Vå­ra vo­lon­tä­rer le­der sam­tal på lätt svens­ka. Ing­en av­gift! Du mås­te för­an­mä­la dig till: Skär­hol­mens bib­li­o­tek: tel. 08-508 30570. Tid: 14.00 till 15.30 Plats: Skär­hol­mens...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.