Ök­ning av cy­kel­stöl­der i kom­mu­nen i som­mar

Södra Sidan Rönninge - - Salem - Rasmus Panagiotis Columbus rasmus@sodra­si­dan.se

An­ta­let cy­kel­stöl­der har näs­tan för­dubb­lats i Sa­lem i som­mar, jäm­fört med ti­di­ga­re år. Men det ver­kar in­te or­ga­ni­se­rat en­ligt po­li­sen.

– Min dot­ter ha­de ta­git cy­keln till Rön­ninge sta­tion för att åka in till job­bet. Och när hon kom till­ba­ka på kväl­len var den bor­ta. Ba­ra den re­jä­la kät­ting­en vi ha­de låg kvar, och den var sön­der­klippt, sä­ger Le­na Lindgren.

Ef­ter det hör­de hon att fle­ra and­ra Sa­lem- och Rön- ninge­bor ock­så ha­de bli­vit be­stul­na på si­na cyklar i sam­ma ve­va.

– Det går en mas­sa ryk­ten om att de kom­mer med bi­lar och las­tar på en mas­sa cyklar. Men det är ing­et jag har sett, sä­ger hon.

Ing­en stör­re ska­la

Och cy­kel­stöl­der­na har ökat i Sa­lems kom­mun jäm­fört med för­ra året, sett till po­li­sens sta­tistik. Un­der ju­ni och ju­li 2016 rap­por­te­ra­des 10 cyklar stul­na. För sam­ma pe­ri­od i år är siff­ran 18, ma­jo­ri­te­ten av dem i Rön­ninge.

Men kom­mun­po­lis An­ki Gun­nars­son kan in­te se nå­got som ty­der på att stöl­der­na skul­le va­ra or­ga­ni­se­ra­de i stör­re ska­la.

– Det ver­kar va­ra en cy­kel per till­fäl­le, här och där. Det är in­te så att det har för­svun­nit fle­ra cyklar sam­ti­digt från sam­ma stäl­le, sä­ger hon.

Har du nå­got tips för hur en kan slip­pa bli av med sin cy­kel?

– Att skaf­fa ett bra lås är vik­tigt. Och att stäl­la cy­keln på ett stäl­le som många män­ni­skor pas­se­rar och som är upp­lyst.

Le­na Lindgren har in­te så stort hopp om att hen­nes cy­kel ska åter­fin­nas, men hon tyck­te än­då att det var vik­tigt att po­li­san­mä­la det, så att po­li­sen är med­ve­ten om pro­ble­met.

Och näs­ta gång de kö­per en cy­kel kom­mer hon nog sat­sa på en som är mind­re stöld­be­gär­lig.

– Kanske kö­per vi en gam­mal cy­kel på nå­gon lop­pis här. En sån som ing­en vill ha, sä­ger hon.

Så många cy­kel­stöl­der har rap­por­te­rats 2016: 2017: ju­ni, 7 styc­ken ju­ni, 9 styc­ken ju­li, 3 styc­ken ju­li, 9 styc­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.