Hej då Sa­lem­bor – hop­pas vi ses igen!

Södra Sidan Rönninge - - Hej Sodra Sidan -

Kä­ra Sa­lem- och Rön­ning­bor. Un­der som­ma­ren har vi på tid­ning­en Söd­ra Si­dan ta­git det smärt­sam­ma be­slu­tet att pausa ut­giv­ning­en i Sa­lem. Det här num­ret, den 19 au­gusti blir det sista num­ret för i år.

Vi tving­as kon­sta­te­ra att vi in­te har lyc­kats få lön­sam­het på ut­giv­ning­en, trots det star­ka stö­det som vi har känt från er, vå­ra lä­sa­re. Vi vet hur vik­tigt det är med bra lo­kal­jour­na­li­stik. Som kan föl­ja och grans­ka kom­mun­po­li­ti­ken, som kan hjäl­pa till att gö­ra fler del­ak­ti­ga i sam­hälls­dis­kus­sio­nen, som kan släp­pa fram fler rös­ter och stär­ka den so­ci­a­la sam­man­håll­ning­en på den plats där man bor.

Den am­bi­tio­nen har bu­rit oss un­der de två och ett halvt år som vi fun­nits i Sa­lem. Det har va­rit väl­digt ro­ligt, spän­nan­de och gi­van­de att få ha den kon­tak­ten med så många av er här i Sa­lem och Rön­ninge. Vi gil­lar er så myc­ket!

Där­för är vi verk­li­gen leds­na över det­ta be­slut. Och vi hop­pas starkt att det här in­te är sista or­det. Att vi upp­täc­ker nya möj­lig­he­ter läng­re fram som gör att vi kan få åter­kom­ma och star­ta igen med nya kraf­ter.

Till dess får vi sä­ga: Tack så myc­ket för allt stöd och all upp­skatt­ning som ni vi­sat. Tack för al­la ny­hets­tips, tack al­la som ve­lat va­ra med i vår tid­ning. Och ett stort tack till al­la an­non­sö­rer som har ve­lat sat­sa på oss un­der den här ti­den. /På åter­se­en­de! Söd­ra Si­dans re­dak­tion PS. Vi kom­mer att fin­nas kvar i Bot­kyr­ka, Hud­dinge och Skär­hol­men – un­der nya namn. Från och med näs­ta vec­ka kan ni föl­ja oss på nä­tet: bot­kyr­ka­di­rekt.se, skar­hol­men­di­rekt.se och hud­ding­e­di­rekt.se

Tack så myc­ket för allt stöd och all upp­skatt­ning som ni vi­sat. Tack för al­la ny­hets­tips, tack al­la som ve­lat va­ra med i vår tid­ning.

PETTER BECKMAN, JO­NAS GRÖNVIK, FRIDA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.