Möj­lig­gö­rar­na

Södra Sidan Rönninge - - Salem -

Ma­ria är 27 år och job­bar som ung­dom­sam­bas­sa­dör i pro­jek­tet Möj­lig­gö­rar­na. Ut­an­för job­bet är hon även ak­ti­vist och dri­ver in­stagram­kon­tot @en sten har d j av­la brud.

Pro­jek­tet Möj­lig­gö­rar­na är ett upp­sö­kan­de pro­jekt som syf­tar till att nå ut till unga vux­na mel­lan 20 och 24 i Hud­dinge och 16 och 29 i Sa­lem som är ut­an sys­sel­sätt­ning.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Myn­dig­he­ten för Ung­doms-och Ci­vil­sam­häl­les frå­gor, MUCF.

Om du kän­ner nå­gon som sit­ter hem­ma, kon­tak­ta Ma­ria Svahn på ma­ria.svahn@sa­lem.se el­ler 0704379143.

Möj­lig­gö­rar­na finns ock­så på Instagram, @moj­lig­go­rar­na och Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.