De nob­bar ar­tis­ter som hyl­lar våld

Södra Sidan Rönninge - - Södrasidan- Bon - Patricia Palma

Årets Alby-fes­ti­val har noll­to­le­rans mot hat och våld. ’’Vi har valt ar­tis­ter som för­står att budskap är vik­tigt’’, sä­ger Ka­rin Ya­ro som ar­be­tar med ar­tist­bok­ning­ar till fes­ti­va­len. La­min San­neh, Ka­rin Ya­ro, Faith By­am­ba, Ailin Örz och Hen­de­lis Is­hak sit­ter på Al­bys hjär­ta med 15 and­ra unga som är med och pla­ne­rar årets fes­ti­val. Med tio da­gar kvar är det myc­ket at­t­gö­ra.

– Ar­tist­sche­ma, lo­gisti­ken kring vo­lon­tä­rer­na och sä­ker­hets­frå­gor pla­ne­ras in i mins­ta de­talj, för­kla­rar Sor­raya Touré, pro­jekt­le­da­re.

I sex må­na­der har grup­pen ar­be­tat med att ar­ran­ge­ra This is Alby, som i år är in­ne på sin fjär­de om­gång. Nytt i år är att grup­pen har ta­git fram en vär­de­grund som de ar­be­tat ef­ter.

– I år har vi ba­ra valt ak­ter som för­står och re­spek­te­rar vår vär­de­grund om kär­lek och re­spekt. Ef­tersom fes­ti­va­len ti­di­ga­re har haft ar­tis­ter på scen som in­te rik­tigt stått för det, så tyck­te vi att det var ex­tra vik­tigt, för­kla­rar Ka­rin.

Vär­de­grun­den, kär­lek och re­spekt, tog de fram till­sam­mans.

– This is Alby ut­veck­las år ef­ter år. Den har bli­vit stör­re, bätt­re. Men det kan in­te va­ra allt. Det är vik­tigt att vi, för­u­tom att bju­da på en tung fest, ska stå för nå­got, fort­sät­ter Ka­rin Ya­ro.

Och det är in­te ba­ra tom­ma ord, för­kla­rar de.

– Vi har krävt av varand­ra att bli be­hand­la­de med re­spekt. Det kan hand­la om att in­te av­bry­ta varann. Men ock­så att ta upp­dra­get på stort all­var och re­spek­te­ra vå­ra över­ens­kom­mel­ser, sä­ger Ay­lin Örz.

Det nya ar­bets­sät­tet har fått någ­ra att hop­pa av.

– Men så får det va­ra. Vär­de­grun­den är vik­tig, tilläg­ger La­min San­neh.

Fo­kus har ock­så va­rit att gö­ra fes­ti­va­len mer jäm­ställd.

– Ti­di­ga­re har det va­rit li­te för grab­bigt. I år har vi med li­ka många kvinn­li­ga ar­tis­ter som man­li­ga, be­rät­tar Faith.

– Vi vill ock­så gär­na bry­ta nor­mer. I år har vi bre­ak­dan­san­de hi­ja­bis och det tyc­ker vi är rätt norm­bry­tan­de, tilläg­ger Ka­rin Ya­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.