De crowd­fun­dar fest för kli­ma­tet

Bob Hund Club Kil­lers Hem­li­ga gästar­tis­ter

Södra Sidan Rönninge - - Vad Händer - christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

En vec­ka. Så lång tid har Stock­holms nya fes­ti­val på sig att crowd­fun­da ihop 150 000 kro­nor, för att in­te gå back.

– Vi kör med öpp­na kort och sat­sar allt, sä­ger ar­ran­gö­ren.

Det hand­lar om Stock­holm Act, en vec­ko­lång fes­ti­val som vill för­e­na mu­sik med mil­jöfrå­gor och som äger rum på fle­ra plat­ser runt om i sta­den. Det blir en fu­sion av kul­tur och ve­ten­skap och in­leds om en vec­ka; den 21 au­gusti.

Nu har ar­ran­gö­rer­na i ett djärvt drag be­stämt sig för att flyt­ta tre kväl­lar från Kul­tur­hu­set – ut på Ser­gels torg. Det be­ty­der att det blir gra­tis att se bland an­nat Bob Hund ut­om­hus.

– Ja, vi vill in­te lå­sa in Bob Hund så att ba­ra 400 per­so­ner kan se dem. Men det är en stor fet chans­ning, be­rät­tar Jo­nas Fläc­ke­rud, en av ar­ran­gö­rer­na.

Be­hö­ver 150 000 kr

Chans­ning be­står i att Stock­holm Act sak­nar fi­nan­sie­ring fö­ret t gra­ti­sar­range­mang på Plat­tan. I run­da släng­ar går det lös på to­talt 400 000 kro­nor. Ef­tersom de sak­nar en stör­re spon­sor som kan täc­ka he­la ka­la­set, sak­nas cir­ka 150 000 kro­nor för att de ska gå ihop. Res­ten täcks­av oli­ka sam­ar­bets­part­ners.

Och de hop­pas att med­bor­gar­na ska täc­ka den sum­man ge­nom en crowd- fun­ding­kam­panj, allt­så att män­ni­skor lät­tar på läd­ret och do­ne­rar en val­fri sum­ma.

– Vi vill va­ra trans­pa­ren­ta och vi­sa kost­na­der­na sam­ti­digt som vi ber om hjälp. Det är öpp­na kort.

Vad hän­der om ni in­te får ihop 150 000 kro­nor?

– Då är det ba­ra för oss att bör­ja be­ta­la av. Vi går all in och sat­sar allt.

Gra­tis­pro­gram­met blir så här: ons­da­gen den 23 au­gusti fi­rar Club Kil­lers 15 år med div­r­se gästar­tis­ter, tors­da­gen den 24 spe­lar Bob Hund, och så på fre­da­gen den 24 blir det en stor ga­la med än så länge obe­kräf­ta­de ar­tis­ter. Christof­fer Röst­lund Jons­son

Vi vill va­ra trans­pa­ren­ta och vi­sa kost­na­der­na sam­ti­digt som vi ber om hjälp.

FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

AR­RAN­GÖ­RER. Tre av de an­sva­ri­ga bakom The Stock­holm Act: An­na Em­me­lin, Jo­nas Fläc­ke­rud och Ju­lia Björ­ne.

FOTO: PRESSBILD

DRAGPLÅSTER. Bob Hund ska spe­la håll­bar rock gra­tis på Plat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.