Bot­kyr­kas ’’sur­gub­bar’’ gör när­ra­dio över grän­ser­na

De har trog­na lyss­na­re i Ryss­land. Och när tek­ni­ken kra­schar ring­er Ku­ba och Kur­dis­tan. På si­na fem år har Ra­dio Botkyrka fått lyss­na­re långt bort­om kommun­grän­sen. Och i år har de bli­vit en ka­nal för Bot­kyr­kas unga.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

Så får man hö­ra de här unga män­ni­skor­na med idéer och en vil­ja att för­änd­ra sam­häl­let och hjäl­pa jor­den.

Det är mu­sik­pa­us i för­mid­dags­pro­gram­met och Leif Back­ström och ra­di­o­kol­le­gan Björn Adel­ly sit­ter i stu­di­on i Alby och mel­lan­snac­kar. Bland­ras­hun­den och stu­di­o­vär­din­nan Dixie lig­ger vid Leifs föt­ter och Leif be­rät­tar hur långt bort­om kommun­grän­sen ra­di­on når.

– När nä­tet slås ut kom­mer det ome­del­bart sam­tal från Ku­ba och Kur­dis­tan om att sänd­ning­en lig­ger ne­re.

Det är po­pu­lä­ra spans­ka ma­ga­si­net och det kur­dis­ka pro­gram­met som når in­ter­na­tio­nel­la lyss­na­re i fle­ra tu­sen­tal, en­ligt Leif.

Han och Björn Adel­ly är ka­na­lens stän­di­ga pro­gram­le­da­re un­der för­mid­dags­sänd­ning­en och pro­gram­met ”Su­ra gub­bar” där de tar upp sa­ker de stör sig på.

– Där är vi li­te po­li­tiskt inkor­rek­ta, vi är su­ra på vägar som san­das då­ligt el­ler på nå­gon po­li­ti­ker, sä­ger Björn.

Idén om en när­ra­dio kom när Leif, in­flyt­tad till Nors­borg från Gräng­es­berg, in­te tyck­te me­di­ers rap­por­te­ring om om­rå­det – brin- nan­de bi­lar och kri­mi­na­li­tet – stäm­de alls med hans egen. För fem år se­dan blev dröm­men verk­lig­het.

– Vi vill gö­ra ra­dio som be­rör Bot­kyr­ka­bor­na. Vad hän­der i om­rå­det där jag bor, i kom­mu­nen? Och vad hän­der i om­rå­det jag kom­mer ifrån? Det är ju of­ta helt and­ra de­lar av värl­den. Men de som lyss­nar ut­om­lands får ibland ock­så ve­ta li­te om Botkyrka, sä­ger Leif Back­ström.

Tuf­fa­re än de trod­de

Att få Bot­kyr­ka­bor att sända ra­dio har va­rit tuf­fa­re än de trod­de, och en stor del av job­bet har va­rit att le­ta upp och för­sö­ka över­ta­la för­e­ning­ar att bör­ja sända. Men i år har nå­got hänt. Un­der hös­ten har fem nya pro­gram dykt upp i ta­blån, de fles­ta av unga.

Ett av dem är pro­gram­met Mul­ti­coach on air där pro­gram­le­da­ren Ab­di­ga­ni Ab­di tar upp te­man in­om trä­ning och kar­riär och bju­der in in­spi­re­ran­de gäs­ter. Pre­miä­ren sän­des för två vec­kor se­dan.

– Det var ner­vöst, men jät­te­kul, be­rät­tar Ab­di­ga­ni Ab­di, som i förs­ta pro­gram­met bjöd in vin­nar­na i idé- täv­ling­en Good Ta­lents för att pra­ta på te­mat ”Att vå­ga”.

Han träf­fa­de Leif på Botkyrka kom­muns ter­rass i Al­me­da­len i som­ras. Leif var på plats och li­ve­sän­de ra­dio hem till Björn i stu­di­on i tio tim­mar i sträck, Ab­di­ga­ni ha­de kom­mit för att be­rät­ta om sitt fö­re­tag Mul­ti­coach.

– Leif ut­ma­na­de mig och jag bac­kar ald­rig en ut­ma­ning! Al­la mi­na fö­re­bil­der har bör­jat på ra­dio, så det känns häf­tigt, sä­ger Ab­di­ga­ni.

Men var­för sända ra­dio när vem som helst kan star­ta en podcast nu­för­ti­den?

– Jag skul­le in­te nå al­la lyss­na­re här om jag ba­ra gjor­de min egen podcast. Ra­dio är äk­ta, det sänds i var­je hem. Kol­la Mu­sik­hjäl­pen hur många som lyss­nar och hur myc­ket peng­ar de drar in. Ra­dio har sin au­ten­tis­ka grej kvar, sä­ger Ab­di­ga­ni.

Sam­ar­be­te med gym­na­sie­sko­la

Ra­dio Botkyrka har ock­så fått till ett sam­ar­be­te med Tumba gym­na­si­um. Var­je mån­dag och fre­dag bju­der me­di­e­e­le­ver­na på Stu­dio Tumba och un­der de­cem­ber sän­de de sin jul­ka­len­der.

– Det har va­rit ett hän­del­se­rikt år för Ra­dio Botkyrka. Man har sin vi­sion och det tar ett tag tills man når halv­vägs, sä­ger Leif.

För­u­tom att ha sänt sin förs­ta po­li­tis­ka bud­get­de­batt, har för­yng­ring­en av ra­di­o­ka­na­len va­rit en av de sto­ra höjd­punk­ter­na i år.

– Vi al­la har för­do­mar som vi blir på­tving­a­de av me­di­er. Här är de unga gangs­ters och slöa. Så får man hö­ra de här unga män­ni­skor­na med idéer och en vil­ja att för­änd­ra sam­häl­let och hjäl­pa jor­den. Då klic­kar det till, det är jag skit­glad för rent ut sagt, sä­ger Leif.

’’De­batt batt­le’’

Att de två blir äld­re är in­te ett hot mot ka­na­len, snart får pen­sio­ne­ra­de Leif för­stärk­ning när Björn går i pen­sion 2018. Då är fo­kus på val­be­vak­ning med pa­ne­ler och de­bat­ter. Leif tän­ker sig Spea­kers cor­ner.

– Nej, de­batt batt­le känns väl mer mo­dernt, sä­ger Björn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.