De har en svin­gul­lig grym­tan­de damm­su­ga­re

Hon skyd­dar kö­ket som hen­nes nam­ne skyd­dar si­na dra­kar. På Lil­la Säll­ska­pets väg i Bredäng är det gri­sen Kha­le­e­si Oli­via som är allsmäk­tig drott­ning.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Text: Rasmus Panagiotis Columbus

H är kom­mer vår lil­la damm­su­ga­re!

Patricia Eng­ström häl­ler ut müs­li över he­la var­dags­rums­gol­vet. Kha­le­e­si Oli­via trä­der in. Till to­ner­na av nöjt grym­tan­de och smas­kan­de för­svin­ner müs­li­bi­tar­na, en ef­ter en.

Här på Lil­la Säll­ska­pets väg i Bredäng är hon allsmäk­tig drott­ning. I hal­len har hon sin lil­la borg. Pa­tri­ci­as och sam­bon Magnus Knuts­sons säng in­tog hon re­dan ef­ter förs­ta nat­ten. Och i kö­ket får ing­en ut­om­stå­en­de kom­ma in, det vak­tar Kha­le­e­si med sitt liv.

– Mat är ab­so­lut hen­nes störs­ta in­tres­se. Sen kom­mer go­sa och vi­la, be­rät­tar Patricia.

Först ha­de Patricia och Magnus pra­tat om att kanske skaf­fa en hund­valp. Men när de såg att en upp­fö­da­re i Skå­ne ha­de en kull mi­ni­gri­sar väck­tes Pa­tri­ci­as gam­la dröm om att skaf­fa en gris till liv igen. Kha­le­e­si blev hen­nes 30-års­pre­sent.

– En hund­valp ha­de be­hövt så myc­ket mer tid, vi ha­de va­rit tvung­na att ta se­mes­ter den förs­ta ti­den. En gris kan man lä­ra så myc­ket mer, ef­ter två da­gar kla­ra­de hon sig själv. Vi sat­te upp en ka­me­ra för att se vad hon ha­de för sig när vi var på job­bet och då såg vi att hon mest sov när hon var en­sam, sä­ger Patricia. Vad är det som är så grymt med gri­sar?

– De är fi­na och nöf­si­ga och har så ro­li­ga per­son­lig­he­ter, de är in­te som nå­got an­nat djur. Och så är de väl­digt in­tel­li­gen­ta, det är nå­got jag all­tid dra­gits till. Man bru­kar sä­ga att hun­dar är som tvåå­ri­ga barn och gri­sar som treå­ring­ar. Så man kan trä­na dem till vad som helst. Men de är som trot­si­ga treå­ring­ar, allt sker på de­ras vill­kor.

Kha­le­e­si kan bå­de sit­ta på kom­man­do och kom­ma när de ro­par på hen­ne. På pro­me­na­der­na runt SKB­kvar­te­ret kan hon of­tast gå okopp­lad, hon hål­ler sig nä­ra Patricia och Magnus.

– Folk som ald­rig har sett hen­ne bru­kar för­vå­nat vri­da på hu­vu­det och kom­ma fram och stäl­la mas­sa frå­gor. Hun­dar blir li­te för­vir­ra­de, de för­står lik­som in­te vad hon är. Och kat­ter­na här på går­den hål­ler sig mest un­dan när hon kom­mer. Al­la vi träf­far bru­kar va­ra po­si­ti­va, men man kan bli li­te trött på skämt om jul­skin­ka och bacon, sä­ger Magnus.

Bå­da har om­vär­de­rat sin syn på kött se­dan Kha­le­e­si blev en del av fa­mil­jen.

– När vi köp­te hen­ne tänk­te jag att mat är mat. Men sen kän­des det väl­digt märk­ligt. Så suc­ces­sivt har jag bli­vit hel­ve­ge­ta­ri­an, sä­ger Patricia.

Magnus äter fort­fa­ran­de kött ibland.

– Men det känns väl­digt kons­tigt att stå och ste­ka bacon och fläsk­kot­let­ter bred­vid hen­ne. Det blir en tan­ke­stäl­la­re på nå­got sätt, kött­in­du­strin är ju in­te så ro­lig. Så nu und­vi­ker jag fläsk och äter gär­na ve­ge­ta­riskt, sä­ger han.

Nam­net Oli­via har hon fått för att det var fint, men det an­vänds näs­tan ba­ra när hon har vält nå­got. Kha­le­e­si är ef­ter fa­vo­rit­ka­rak­tä­ren i tv-se­ri­en Ga­me of Thro­nes. Och lik­he­ter­na mel­lan gri­sen och drakdrott­ning­en är många, tyc­ker mam­ma Patricia.

– Bå­da är väl­digt vack­ra, vill and­ra väl och är snäl­la. Kha­le­e­si i Ga­me of Thro­nes kanske in­te är li­ka ego­is­tisk som den här kan va­ra, men de har bå­da sto­ra hjär­tan, sä­ger hon.

…det känns väl­digt kons­tigt att stå och ste­ka bacon och fläsk­kot­let­ter bred­vid hen­ne.

EN I FA­MIL­JEN.” Kha­le­e­si ger oss mas­sa kär­lek och lugn, hon är li­te som en te­ra­pi­gris. Sam­ti­digt så är hon bå­de en vän och som ett barn, hon är det en­da jag tän­ker på när jag ska hem från job­bet”, sä­ger mam­ma Patricia.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

QUEEN KHA­LE­E­SI GÅNG­ER TVÅ. Hon är ba­ra el­va må­na­der gam­mal, 28 ki­lo tung och en me­ter lång. Men om det är nå­gon som be­stäm­mer i lä­gen­he­ten på Lil­la Säll­ska­pets väg så är det mi­ni­gri­sen Kha­le­e­si Oli­via.

KÄNDIS. Kha­le­e­si Oli­via lig­ger in­te långt ef­ter sin tv-se­rie fö­re­bild. På sitt Instagram­kon­to @kha­le­e­si­o­li­via har hon över 600 föl­ja­re och snart ska hon va­ra med i ett SVT-pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.