Po­et­de­bat­ten rör­de upp käns­lor

... Ali Khalil, MP-po­li­ti­ker och vd på Mil­jon­be­man­ning som ord­na­de de­batt­kväl­len Or­tens rös­ter med unga po­e­ter och po­li­ti­ker för­ra vec­kan. De­bat­ten väck­te käns­lor i publi­ken och en po­li­ti­ker val­de att läm­na de­bat­ten. Vad tyck­te du om kväl­len?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - ALBY An­na Sjögren

– Det blir starkt och käns­lo­samt när po­li­tik pre­sen­te­ras i po­e­si, upp­le­vel­ser och käns­lor istäl­let för siff­ror och sta­tistik. Det är ett ovant sätt att fö­ra de­bat­ten. Det blev up­pen­bart att unga och po­li­ti­ker dis­ku­te­rar i oli­ka rum, men jag tror att det ska ska­va li­te. Jag tyc­ker att de­bat­ten är ett be­vis på att vi mås­te har fler di­rek­ta mö­ten mel­lan unga och po­li­ti­ker. Med ti­den kom­mer man när­ma sig varann tror jag.

I ef­ter­hand, ha­de ni ar­ran­gö­rer kun­nat gö­ra nå­got an­norlun­da?

– Ja. Vi var in­te be­red­da på att det skul­le kom­ma så många, vi var 350 per­so­ner på plats i Sub­to­pia. Det var jät- te­många som vil­le pra­ta och stäl­la frå­gor, de kän­de att det här var de­ras chans att kom­ma till tals och få fram sitt bud­skap. Men po­li­ti­ker­na ha­de ock­så en omöj­lig upp­gift att sva­ra på al­la frå­gor som ös­te in från mo­de­ra­to­rer och publik. Vi kun­de ta­git in frå­gor mer upp­styrt, men sam­ti­digt vil­le vi in­te sty­ra för hårt ut­an lå­ta de unga pra­ta om det de vil­le. Vis­sa var där för att skäl­la på po­li­ti­ker­na, och det ska de få gö­ra, det får man ta. Och 90 pro­cent av al­la vil­le lyss­na och de­bat­te­ra sak­ligt. Vad led­de de­bat­ten till?

– Det är svårt att sä­ga. Led­de den till ökat val­del­ta­gan­de el­ler ökat po­li­ti­ker­förakt? Jag tror att den kan ha ökat en­ga­ge­mang­et hos unga.

Kom­mer ni att ord­na fler de­bat­ter?

– Jag vet in­te. Vi vil­le tes­ta det här upp­läg­get och det fanns up­pen­bart en ef­ter­frå­gan. Men jag vet in­te om det är vi som ska ar­ran­ge­ra dem el­ler nå­gon an­nan. Läs mer om re­ak­tio­ner­na ef­ter de­bat­ten på si­dan 14.

FOTO: PET­TER BECKMAN

Ali Khalil.

HET DIS­KUS­SION. Ett an­norlun­da upp­lägg för en po­li­tisk de­batt. Sam­ta­let led­des av jour­na­lis­ter­na Evyn Re­dar och Amie Bram­me Sey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.