Storvrets­sko­lan får tung kri­tik

Fy­sis­ka och ver­ba­la kränk­ning­ar mel­lan ele­ver i de yng­re års­kur­ser­na och all­var­li­ga pro­blem med stu­di­e­ro gör att ele­ver får svårt att nå må­len för sin ut­bild­ning. Storvrets­sko­lan får tung kri­tik i Skol­in­spek­tio­nens gransk­ning.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

För­ra vec­kan skrev vi om den all­var­li­ga kri­tik och hot om mil­jon­bö­ter som Björk­ha­ga sko­la fick i Skol­in­spek­tio­nens gransk­ning. Nu kon­sta­te­rar myn­dig­he­ten ock­så en rad all­var­li­ga bris­ter på Storvrets­sko­lan.

Sko­lan har sto­ra pro­blem med trygg­het och stu­di­e­ro i klass­rum­men, och fram­för allt i de yng­re åld­rar­na är kränk­ning­ar van­li­ga mel­lan ele­ver. Bå­de ver­ba­la och fy­sis­ka. ”Om­fatt­ning­en av bris­ter­na in­om trygg­het och stu­di­e­ro in­ne­bär sam­man­ta­get att ele­ver­nas för­ut­sätt­ning­ar att nå må­len för ut­bild­ning­en all­var­ligt för­svå­ras”, skri­ver Skol­in­spek­tio­nen i rap­por­ten.

Su­san­ne Englund, verk­sam­hets­chef för grund­sko­la på ut­bild­nings­för­valt­ning­en, sä­ger att hon ser all­var­ligt på kri­ti­ken och att en åt­gärds­plan nu tas fram.

– Vi job­bar hårt med att få stu­di­e­ro för de yng­re ele­ver­na, med ut­bild­nings­in­sat­ser kring kon­flikt­han­te­ring för lä­rar­na och ele­ver­na ska ock­så få lä­ra sig det. Vi un­der­sö­ker ock­så om det be­hövs fler vux­na på plats i sko­lan, sä­ger Su­san­ne Englund, grund­sko­le­chef på ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Fle­ra bris­ter

Gransk­ning­en vi­sar ock­så att ele­ver som har rätt till svens­ka som and­ra­språk och ele­ver som be­hö­ver sär­skilt stöd och an­pas­sad un­der­vis­ning in­te får det och att be­tyg in­te all­tid sätts en­ligt upp­ställ­da krav. In­te hel­ler följs kun­skaps­re­sul­tat upp till­räck­ligt.

Se­nast 21 au­gusti 2017 ska bris­ter­na va­ra åt­gär­da­de, an­nars tving­as man be­ta­la 800 000 kro­nor i bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.