Po­et­de­bat­ten kanske var bör­jan på ett vik­tigt sam­tal

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Hej Södra Sidan -

När Mil­jon­be­man­ning för­ra vec­kan ord­na­de de­batt mel­lan po­li­ti­ker och or­tens po­e­ter blev stäm­ning­en snabbt het­sig. Och de­bat­ten fort­sat­te på so­ci­a­la me­di­er när eve­ne­mang­et av­slu­tats. S- po­li­ti­kern You­bert Aziz, som val­de att läm­na sce­nen ef­ter hår­da kom­men­ta­rer från publi­ken, skrev ett långt in­lägg på Fa­ce­book där han ut­veck­la­de kri­ti­ken mot eve­ne­mang­et och för­kla­ra­de sin syn på pro­ble­men i för­or­ten. Söd­ra Si­dans vi­deo från de­bat­ten fick många kom­men­ta­rer, där po­li­ti­ker­na bå­de får stöd och kri­tik.

Ali Khalil som var en av kväl­lens ar­ran­gö­rer tyc­ker att de­bat­ten blev lyc­kad. ”Vi kanske kun­de ha ta­git in publi­kens frå­gor mer upp­styrt. Men unga mås­te ock­så få skäl­la på po­li­ti­ker”, me­nar han.

På Åsikt&De­batt-si­dan i den här tid­ning­en skri­ver Aisha Rah­man, som satt i publi­ken un­der kväl­len, att många av po­li­ti­ker­nas svar var pro­vo­ce­ran­de. Men hon är än­då hopp­full.

”Det­ta var bör­jan på att fö­ra sam­tal oss emel­lan och för­änd­ra på rik­tigt, även om det blev en nå­got tur­bu­lent start”, skri­ver hon.

Vad blir näs­ta steg i po­li­ti­ker­nas och för­orts­ung­do­mar­nas för­sök att när­ma sig varand­ra? Det hop­pas vi få ve­ta un­der 2017.

PET­TER BECKMAN, JO­NAS GRÖNVIK, FRIDA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.