’’Man kän­ner att det är nå­got spe­ci­ellt’’

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - Be­rät­tat för An­nie Erics­son

”Julaf­ton för en taxitomte är en an­norlun­da och kul dag, man kän­ner att det är nå­got spe­ci­ellt.

När jag kom­mer till job­bet på julaf­tons mor­gon är allt re­dan för­be­rett. Jag har en lis­ta på fa­mil­jer att be­sö­ka. En halv­tim­me in­nan jag ska kom­ma ring­er jag fa­mil­jen och stäm­mer av ti­den. Sen när jag kom­mer fram bru­kar pa­ketsäc­ken lig­ga gömd ut­an­för hu­set. I pa­ketsäc­ken lig­ger det någ­ra pa­ket till var­je barn som jag kom­mer in och de­lar ut. Om de har myc­ket pa­ket läm­nar jag säc­ken så får fa­mil­jen skö­ta res­ten av ut­del­ning­en. Tom­te­bok­ning­en av­ser en halv­tim­me men of­ta är jag klar ef­ter 20 mi­nu­ter. Då bru­kar för­äld­rar­na sä­ga att tom­ten mås­te vi­da­re till and­ra barn. Det är ro­ligt att mö­ta för­vän­tans­ful­la barn och fa­mil­jer­nas upp­skatt­ning. Det har hänt att bar­nen gett mig teck­ning­ar och cho­klad.

På julaf­ton är jag ba­ra taxitomte och har tio till tolv bok­ning­ar. Det skul­le in­te gå att kö­ra and­ra tu­rer ef­tersom jag in­te vet var jag skul­le ham­na. Då spric­ker tids­pla­nen. Jag tyc­ker det är bra om tom­te­bok­ning­ar­na är ti­digt på da­gen för då kan jag kom­ma hem till min fa­milj ti­di­ga­re. Van­ligt­vis är jag klar vid 16- 17- ti­den. Då åker jag hem till min fa­milj. Jag bru­kar va­ra tom­te hem­ma ock­så, men mitt älds­ta barn går in­te på det läng­re.

Jag har job­bat hos Taxi Stock­holm i tolv år och de se­nas­te fy­ra åren har jag job­bat som tom­te på julaf­ton. Vi är un­ge­fär 25 tom­tar to­talt och det är många bok­ning­ar. Ty­värr hin­ner vi in­te kom­ma hem till al­la som vill.

Det går in­te att va­ra taxitomte om man tyc­ker att det är tråkigt. Man kan in­te gå dit ba­ra för att ta be­talt. Tom­ten mås­te kom­ma med gläd­je!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.