Syst­rar ska få ut kvin­nor i jobb

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Fler kvin­nor i Vår­berg ska få möj­lig­he­ten att kom­ma ut i ar­be­te och stu­di­er. Och fler ska vis­tas i det of­fent­li­ga rum­met. Det är någ­ra av må­len i stads­de­lens lo­ka­la ut­veck­lings­pro­gram. För att lyc­kas med det ska stads­de­len an­stäl­la ”stads­dels­syst­rar” näs­ta år.

– På and­ra plat­ser kal­las de stads­dels­mam­mor, men vi tyck­te det lät li­te för mor­sigt. Vi vill ha med­syst­rar, som har er­fa­ren­het av att be­fin­na sig långt från ar­bets­mark­na­den men har lyc­kats ta sig där­i­från till en bätt­re plats och som kan hjäl­pa and­ra att gö­ra sam­ma sak, sä­ger Su­san­ne Le­insköld, stads­dels­di­rek­tör.

I förs­ta hand är det två stads­del­syst­rar som ska an­stäl­las och för­hopp­ning­en är att de ska va­ra i tjänst i slu­tet av som­ma­ren 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.