Ef­ter olyc­kan – Sö­der­törn krä­ver ny bro

Sö­der­törnskom­mu­ner­na krä­ver att re­ge­ring­en pla­ne­rar en ny pas­sage över el­ler un­der Sö­der­täl­je ka­nal. – Vi mås­te lä­ra oss av olyc­kan, sä­ger Lennart Kal­derén (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sa­lem.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Frida Wänelöf frida@sodra­si­dan.se

Som­ma­rens last­bil­so­lyc­ka på Sö­der­täl­jebron kräv­de att de­lar av vägen stäng­des av i må­na­der. Olyc­kan vi­sa­de vil­ka kon­se­kven­ser en så­dan hän­del­se kan få för nä­rings­li­vet och män­ni­skor­na i Stock­holms­re­gi­o­nen, me­nar Sö­der­törnskom­mu­ner­na som där­för har gjort en ge­men­sam skri­vel­se till re­ge­ring­en.

– Ef­ter mid­som­mar var det kö­er som sträck­te sig för­bi Sa­lem, och det var svårt att ta sig ige­nom. Men det här är stör­re än hur det på­ver­kar vår kom­mun. Det här blir ett ge­ne­rellt pro­blem för Sö­der­törn och Stock­holms­om­rå­det, sä­ger Lennart Kal­derén.

Pro­ble­met kan in­te lö­sas ge­nom över­flytt­ning till tåg ef­tersom även järn­vä­gen över Sö­der­täl­je ka­nal är fullt be­las­tad, me­nar kom­mu­ner­na.

Re­ge­ring­en får be­ta­la

De fö­re­slår istäl­let en ny bro el­ler tun­nel för att ta sig över ka­na­len. De krä­ver ock­så att den nya pas­sa­gen tas fram i sam­ar­be­te med Sö­der­törnskom­mu­ner­na och and­ra lo­ka­la ak­tö­rer.

Fi­nan­sie­ring­en för en ny bro el­ler tun­nel vill kom­mu­ner­na att re­ge­ring­en tar med i Na­tio­nell plan för 20182029.

ARKIVFOTO: JOHANNES LILJESON

KÖ­ER. ”Da­gens tra­fik­lös­ning med en­dast en över­fart för Eu­ro­pa­vä­gar­na E4 och E20 över Sö­der­täl­je ka­nal med­för en stor sår­bar­het för en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te för­sörj­nings­le­der för va­ror och gods”, skri­ver Sö­der­törnskom­mu­ner­na till re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.