Husä­ga­re för­lo­ra­re på kom­mu­nens tomt­köp

”En helt olo­gisk för­lust­af­fär”. Botkyrka kom­muns mil­jard­köp av tomträt­ter för små­hus i nor­ra Botkyrka får skarp kri­tik från M. Kö­pet oro­ar ock­så små­husä­ga­re som nu får rå­det att kö­pa loss si­na tom­ter in­nan af­fä­ren går ige­nom.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - BOTKYRKA An­na Sjögren Pet­ter Beckman

Botkyrka kom­muns mil­jard­köp av tomträt­ter för små­hus i nor­ra Botkyrka får skarp kri­tik från Mod- era­ter­na. Nu får små­hus­bor rå­det att kö­pa loss si­na tom­ter in­nan af­fä­ren går ige­nom.

För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi att Botkyrka kom­mun kö­per den mark som Stock­holms stad äger i de nor­ra kom­mun­de­lar­na för 1,6 mil­jar­der. Jim­my Ba­ker, grupple­da­re för M i Botkyrka, rik­tar nu skarp kri­tik mot att kom­mu­nen ge­nom kö­pet ock­så blir äga­re till 827 små­hustom­ter.

– Ti­di­ga­re dis­kus­sio­ner har hand­lat om att kö­pa mark där Bot­kyr­ka­byg­gens fas­tig­he­ter står och in­til­lig­gan­de obe­byggd mark. Då var pri­set som mest up­pe på 300-400 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Jim­my Ba­ker.

Han me­nar att det är helt olo­giskt att kö­pa mark med pri­vat­bo­stä­der:

– De kan ju in­te gö­ra nå­got med mar­ken. Dess­utom är det en tro­lig för­lust­af­fär. Rän­tan kom­mer san­no­likt öka i fram­ti­den och som bäst lig­ger mark­pri­ser­na kanske kvar el­ler som värst sjun­ker de. Då spric­ker kal­ky­len, sä­ger Jim­my Ba­ker.

M har nu be­slu­tat att rös­ta nej till mark­kö­pet på kom­mun­full­mäk­ti­ge i ja­nu­a­ri.

Un­der­lät­tar för­tät­ning

Men Eb­ba Öst­lin (S) tyc­ker att det finns go­da skäl att kö­pa även rad­hus­mar­ken – bå­de som eko­no­misk in­ve­ste­ring och som ett sätt att få fram fler nya bo­stä­der.

– Jag är över­ty­gad om att den här mar­ken kom­mer att öka i vär­de och att det finns ett in­tres­se bland en del av rad­husä­gar­na att kö­pa loss mar­ken. Och även i rad­hus­om­rå­de­na finns det ytor som står out­nytt­ja­de: par­ke­rings­plat­ser och kil-grön­om­rå­den. Det här ger oss en rå­dig­het för att kun­na för­tä­ta, vil­ket ock­så ger ex­plo­a­te­rings­in­täk­ter, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

Le­na Sö­dersten, för­bundsju­rist på Vil­laä­gar­nas Riks­för- bund, me­nar att bo­en­de bör fun­de­ra på att an­mä­la in­tres­se för att kö­pa tom­ter­na in­nan ju­li, då af­fä­ren går ige­nom. Bå­de att fri­kö­pa och hy­ra av Botkyrka kan näm­li­gen bli dy­ra­re.

– Stock­holm har ett tak för hur höga hy­ror­na kan bli, det har in­te Botkyrka. De tar ock­så ut ett hög­re pris vid fri­köp än Stock­holm, sä­ger Le­na Sö­dersten.

Vär­det har sti­git kraf­tigt

Vär­det på mark i Botkyrka har sti­git kraf­tigt de se­nas­te åren. För många kan det be­ty­da en för­dubb­ling av tomt­hy­ran ifall den om­för­hand­las med nya tax­e­rings­vär­den 2018.

Många tomträt­ter lig­ger i Slags­ta. Ley­la Aksoy bor med tomträtt i Krydd­går­dens sam­fäl­lig­het.

– När jag hör­de om det här blev jag oro­lig, vi har in­te fått ve­ta någon­ting. Om vi ska ha möj­lig­het att kö­pa loss mar­ken in­nan mås­te vi ju få tid på oss att ta lån, sä­ger hon.

KRI­TISK. Slagsta­bon Ley­la Aksoy tyc­ker att kom­mu­nen bor­de in­for­me­rat de bo­en­de i tomträt­ter i god tid fö­re kö­pet. ”Nu känns det som att de är ute ef­ter att gö­ra vinst på oss”, sä­ger hon.

FOTO: SE­DA AKSOY

TAR ÖVER. De gu­la tom­ter­na ägs idag av Stock­holms stad. De ska Botkyrka kö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.